24 вересня 2020р.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Нормативно-правове забезпечення
Каталог дорадчих служб
Питання та відповіді
Консалтингові організації
Система "Конка"
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
 

Література

з питань сільськогосподарського дорадництв

 1. Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” від 17 червня 2004 р. № 1807 – IV. // Урядовий кур’єр. – 2004. – 23 червня.
 2. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: Науково-практичний коментар. Р.Я.Корінець, М.П.Гриценко, Ю.М.Берездецький, Ю.Я.Кухарчук та ін. / За ред. Р.Я.Корінця. – Львів: НВФ «Українські технології», 2007. – 248 с
 3. Алексійчук В.М., Асаула М.І., Брязгун Н.П., Вітковський М. П., Дем'яненко М.Я. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України / Петро Трохимович Саблук (ред.). — К., 2003. — 437с.
 4. Активные методы обучения в системе подготовки специалистов и руководителей. – Отв. Ред. Р.Ф. Жуков. – Л., 1989. – 104 с.
 5. Бакиш А.В. Теория и практика тренинга. – М., 2001. – 352 с.
 6. Блинов А. О., Бутырин Г. Н., Добренькова Е. В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: Учебник для студ. вузов / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. — М. : Инфра-М, 2002. — 192с.
 7. Бородіна О.М. Концептуальні основи розвитку дорадчих служб в Україні //Економіка АПК. – 2001. - №3. – С 31-38
 8. Бородіна О.М. Сільськогосподарське дорадництво та проблеми його кадрового забезпечення. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 72 с.
 9. Бутенко Т.А. Аграрний консалтинг: Конспект лекцій / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2005. – 46 с.
 1. 10.      Бутенко Т.А. Аналіз та тенденції розвитку системи інформаційно-консультаційного обслуговування агропромислового виробництва в Україні // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій: Зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, викладачів та практичних працівників. – Вінниця: „Ландо ЛТД”, 2004. – С. 279-284.

  11.      Бутенко Т.А. Вплив діяльності інформаційно-консультаційних служб на ефективність використання земельних ресурсів // Вісник ХНАУ. – 2003. – №6. (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 232-237.

  12.      Бутенко Т.А. Завдання інформаційно-консультаційних служб в забезпеченні інноваційної діяльності агроформувань // Сталий розвиток аграрного сектора економіки: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. студ. і молодих учених / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2004. – С.47-49.

  13.      Бутенко Т.А. Інформаційне забезпечення як фактор удосконалення управління сільськогосподарським виробництвом // Вісник ХДАУ. – 2001. – №9. (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 27-31.

  14.      Бутенко Т.А. Концепція створення постійно діючого дорадчого центру в ХНАУ // Вісник ХНАУ.– 2003. – №4. (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 115-122.

  15.      Бутенко Т.А. Концептуальні положення подальшого розвитку системи інформаційно-консультаційного обслуговування агробізнесу в Харківській області // Вісник ХНАУ. – 2005. – №.3 – (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 164-171.

  16.      Бутенко Т.А Передумови формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в Україні // Вісник ХНАУ. – 2004. – № 7. (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 310-315.

  17.      Бутенко Т.А. Проблеми удосконалення управління сільськогосподарським підприємством // Вісник ХДАУ. – 2001. – №6. – (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 240-242.

  18.      Бутенко Т.А. Розвиток системи інформаційно-консультаційних послуг в АПК Харківській області // Ринкова трансформація економіки АПК / Соціально-економічні проблеми розвитку села.: Кол. монографія у 4-х ч. / За ред. П.Т. Саб-лука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва / ІАЕ УААН. – Ч.1– К., 2002. – С. 317-320.

  19.      Бутенко Т.А. Роль інформаційно-консультаційного обслуговування в підви-щенні економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Вісник ХНАУ. – 2002. – №7. (Сер. Економіка АПК і природокористування). – С. 146-150.

  20.      Бутенко Т.А. Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2006. — 21с.

  21.      Ващенко Г.О. Загальні методи навчання: підручник для педагогів. – К.: Українська видавнича спілка, 1997. – 86 с.

  22.      Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 244 с.

  23.      Галич О.А., Сосновська О.О. Сільськогосподарське дорадництво: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 367с.

  24.      Гладій М. Національна сільськогосподарська дорадча служба в Україні – проблеми і нагальність. Становлення і розвиток сільськогосподарської дорадчої служби в Україні. – К.: М-во Великобританії у справах міжнародного розвитку, 2001. – 102 с.

  25.      Глухов В.В., Кобышев А.Н., Козлов А.В. Организация консультационной деятельности (консалтинг): Учебное пособие. - СПб.: ГУЭФ – 1995. – 114с.

  26.      Гончаров Михаил Иванович, Лемзяков Григорий Анатольевич. Консалтинг в антикризисном управлении. Теория и практика. — М. : Экономика, 2006. — 245с.

  27.      Грехнев В.С. Культура психологического общения. – М.: Просвещение, 1990. – 144 с.

  28.      Громов А.В. Консалтинг малого предпринимательста / Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. — Препр. — СПб. : Издательство СПбГУЭФ, 2002. — 36с.

  29.      Гуус-Бруун Тобен. Данська сільськогосподарська дорадча служба: ми вкладаємо знання в роботу. – Аспекти сільського розвитку. №3 (4)/2005. – с. 63-65.

  30.      Дерлеменко В.В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 410 с.

  31.      Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби: Монографія. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 452 с.

  32.      Ефективна інформаційна робота: Посібник. Міжнародна фінансова корпорація (член групи Світового Банку) спільно з Британським Фондм Ноу-Хау. Видавництво «Століття», 1998.

  33.      Жаворонкова Г.В. Інформаційне підприємництво: інновації, консалтинг, маркетинг / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2003. — 366с.

  34.      Жевтяк А.П., Тюнякин М.Л. Определение цены консалтинга в России и зарубежных странах. – СПб. Изд-во СПбГУЭФ, 2000.

  35.      Збірник наукових праць майстер-класу «Роль дорадчих служб у підвищенні рентабельності сільськогосподарського виробництва» . – К.: ТОВ «Норі та-плюс», 2007. – 142 с.

  36.      Збірник тез доповідей по Круглому столу «Створення науково-популярних фільмів: «Розвиток дорадництва в Україні». – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 88 с.

  37.      Збірник тез доповідей «Сільськогосподарська дорадча діяльність: механізм, програми, досвід» в рамках ІІ Міжнар. виставки сільського господарства «ІнтерАГРО 2006». – К.: Видавничий центр НАУ, 2006. – 108 с.

  38.      Зильберман Мел. Консалтинг: методы и технологии: пер. с англ. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2007. — 426с.

  39.      Зиновьев И.Ф., Тебенко В.Н. Эффективность управленческого консультирования //Экономика и управление, 1999. –№5. –С.22-24.

  40.      Зиновьев Ф.В., Лобанов Н.И., Тебенко В.Н. Управленческое консультирование. — Симферополь : Таврия, 2000. — 154с.

  41.      Іванюк Т.Б. Інформаційний ринок АПК в сучасних умовах // Економіка АПК. - 2001. – №4. – С. 116 - 120.

  42.      Інноваційний менеджмент сталого розвитку на прикладі агропромислового комплексу: Навч. посібник / І.Я. Гришин, Д.І. Мазоренко, О.К. Бурова, Л.М. Тіщенко, Т.А. Бутенко та ін.; За ред. акад. Д.І. Мазоренка і проф. О.К. Бурової. – Х., 2005. – 315 с.

  43.      Інноваційні технології навчання в системі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців // Під заг. Ред. В.Г. Логвинова та С.К. Хаджираєвої. – Одеса: ОРІДУ УАДУ. 2002. – 253 с.

  44.      Інтерактивні методи навчання: Навчальний посібник / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенріха. – Щецін: Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.

  45.      Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. праць №3: Всеукраїнська спілка інформаційних фахівців АПК, 2000. – С. 98-105.

  46.      Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. С. Пономаренка – К.: ВЦ “Академія”, 2002. – 544 с. (Альма-матер).

  47.      Информационно-консультационная служба в АПК. Учебное пособие/ Под ред. В. М. Кошелева и В. В. Маковецкого. –М.:Агроконсалт, 2001. – 348 с.

  48.      Информационно-консультационная служба в сельском хозяйстве: Теор. основы ИКС: Учеб. пособие / В.А.Стороженко, Р.И. Словцов, Л.М.Голенева и др.; Под общ. ред. проф. В.А.Стороженка. – М.: Учеб.-изд. Отдел центра «Земля России», 1999. – 103 с.

  49.      Інформатизація агропромислового комплексу: Проблеми та шляхи вирішення / за ред. П.Т.Саблука, В.П. Ситника, М.Я.Дем’яненка, М.Ф.Кропивка. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 89 с.

  50.      Калачевська Л.І. Забезпечення процесу формування та функціонування аграрного ринку // Основи формування та функціонування аграрного ринку: Навч. посібник / Під ред. І.М. Брюховецького. – Суми: Вид-во “Козацький вал”, 2001. – С. 278-285.

  51.      Калачевська Л.І. Концептуальні положення системи інформаційно-консультаційного забезпечення підприємств АПК Сумської області // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 2001. - №2(11). – С. 219-222.

  52.      Калачевська Л.І. Організація наукового забезпечення агропромислового виробництва Сумського регіону // Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: Мат-ли Всеукр. конф. молодих учених-аграрників, Харків, 11-13 жовтня 2000 р. / Харк. держ. аграр. ун-т. – Харків, 2000. - С. 54-55.

  53.      Калачевська Л.І. Організація та фінансування дорадницьких служб в сільському господарстві // Современные технологии, экономика и экология в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве: Сб. статей по материалам 7-й междунар. науч.-метод. конф. - Т. 2. - Алушта, 2000. – С. 47-53.

  54.      Калачевська Л.І. Особливості розвитку інформаційного сервісу в аграрній сфері // Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 2000. - №1(8). – С. 126-129. – 0,31 друк. арк.

  55.      Калачевська Л.І. Результати та напрямки реформування аграрного сектора економіки Сумської області // Таврійський науковий вісник. Вип. 18 / Херсонський ДАУ. – Херсон, 2001. - С. 186-192.

  56.      Калачевська Л.І. Світовий досвід функціонування дорадництва в аграрному бізнесі // Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник / Під ред. І.М. Брюховецького. - Суми: Вид-во “Козацький вал”, 2001. - С. 420-433.

  57.      Калачевська Л.І. Удосконалення організаційно-економічного механізму інформаційно- консультаційного забезпечення в інфраструктурі аграрного бізнесу (на матеріалі Сумської області): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський держ. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2002. — 20с.

  58.      Калачевська Л.І. Удосконалення роботи інформаційно-консультаційної служби в регіоні // Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 2000. - №2(9). – С. 105-107.

  59.      Кальна-Дубінюк Т.П., Бесчастна М.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи під керівництвом викладача з дисципліни „Основи управлінського консалтингу” для магістрів державної служби, НАУ, 2007 – 33 с.

  60.      Кальна-Дубинюк Т.П. Научный подход в принятии решений – путь к успеху в Экстеншн // Материалы конф. участников американской программы обмена профессорско-преподавательскими составами. Вашингтон. – США. – 2000. – С. 33-37.

  61.      Кальна-Дубінюк Т.П. Досвід реалізації інформаціqно-консультаційних програм служби Екстеншн у світі та модель їх розвитку в Україні. Зб. Вісник НАУ. – Вип. 41, 2001. С. 56-61.

  62.      Кальна-Дубінюк Т.П. Особливості створення та функціонування сільськогосподарської дорадчої служби – Extension // Економіка АПК. – 2002. №4. – С. 118-123.

  63.      Кальна-Дубінюк Т.П., Давиденко В.Є., Марченко В.В. Дослідження напрямків розвитку агроконсалтингової діяльності та освіти в Україні // Аграрна наука та освіта. 2002. – Т.3. №1-2. – С. 67-73.

  64.       Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-управляющей системе. — М. : Горячая линия-Телеком, 2004. — 208с.

  65.       Капштик М.В. Дорадництву – зелену вулицю! // Пропозиція. – 2001. – №10. 2001. – С. 21 – 23.

  66.       Карамушка Л.М. Психологія управління: Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 158 с.

  67.      Ковальчук Г.О. Організація навчання з економіки: Навчальний посібник. – К.: Київський національний економічний університет, 2002. – 305 с.

  68.      Коджаспирова Г.С. Технические средства обучения и их использование. – М.: Академия, 2001 – 86 с.

  69.      Козаков В.А., Лісун Н.Р., Ковальчук Г.О. та ін. Сучасні тренінгові методи. Проект за програмою TACIS… - К., 1996. – 460 с.

  70.      Консалтинг в Украине. - К.: Ассоциация «Украгроконсалтинг», 1996.

  71.      Консультативная деятельность в сфере управления за рубежом / Домашевский С.Н. – Киев, 1979.

  72.      Консультирование сельских товаропроизводителей по экономике и управлению: Учеб. пособ. / Под. ред. Д.С.Алексанова, В.М.Кошолева. – М.:Агроконсалт, 2001. – 340 с.

  73.      Корінець Р.Я. Сільськогосподарське дорадництво: запитання та відповіді / Інститут сільського розвитку. – К:, 2003.–23 с.

  74.      Коростельов Віктор Андрійович. Управлінське консультування: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 104с.

  75.      Костриця Р.Л., Свистун В.І., Ягупов В.В. Ділові ігри в підготовці фахівців до управлінської діяльності: Навчально-методичний посібник. – К., 2005. – 54 с.

  76.      Котирло О.О. Інформаційно-консультаційне забезпечення інвестиційної діяльності фермерських господарств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Національний аграрний ун-т. — К., 2007. — 19с.

  77.      Кошелев О.М. Консалтинг в Украине. – К.: Ассоциация «Украгроконсалт», 1996. – 132 с.

  78.      Кричевский Р.Л. Если вы руководитель… Элементы психологи менеджмента в повседневной работе . – М.: Дело. – 193 с.

  79.      Кропивко М.Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва України в ринкових умовах. – К.: ІАЕ УААН, 1996. – 134 с.

  80.      Кропивко М.Ф. Інформаційне забезпечення агропромислового виробництва України в ринкових умовах: Монографія. К.: ІАЕ УААН, 1996. – 160с.

  81.      Кропивко М.Ф. Інформація в управлінні агропромисловим виробництвом. – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 252 с.

  82.      Кропивко М.Ф., Лобанов М.І. Інформаційно-консультаційне обслуговування як об’єкт підприємницької діяльності // Економіка АПК. – 2000. - № 1.- С. 18-27.

  83.      Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224с.

  84.      Лауш П.В., Кухаренко В.С., Ориценко С.Б. Організація практичного навчання: Навчальний посібник/ - К.: Урожай, 1996. – 192 с.

  85.      Леднев В.С. Методика профессионального обучения – М.: TACIS, 2001. – 99с.

  86.      Лобанов М.І. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Запорізької області): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Інститут аграрної економіки УААН. — К., 2000. — 19с.

  87.      Лобанов М.І. Регіональна інформаційно-консультаційна служба у структурі наукового забезпечення АПК Запорізької області / Наук.-практ. зб. Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві. – К.: ІАЕ, 1999. – С. 72-74.

  88.      Лобанов М.І. Розвиток системи інформаційно-консультаційного забезпечення АПК // Економіка АПК. – 1999. - № 9.- С. 52-61.

  89.      Лобанов Н.И. Информационно-консультационное обеспечение государственного управления АПК // Економіка АПК. – 1999. - № 4.- С. 53-57.

  90.      Лобанов Н.И., Ожелевская Т.С., Тебенко В.Н. Проблемы развития кооперативного движения в Украине и роль информационно-консультационного центра в их решении // Культура народов Причерноморья. – 1999. - № 5. – С. 58-61.

  91.      Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: “ЕксОб”, 1999. – 304 с.

  92.      Лубяная В.Н. Опыт работы информационно-консультационного центра для сельскохозяйственных производителей //Экономика и управление, 1998. -№2.-С.20-21.

  93.      Лубяная В.Н. Практика деятельности зарубежных информационных служб //Экономика и управление, 1998. –№1. –С.13-15.

  94.      Лубяная В.Н. Совершенствование информационного обеспечения. Становление фермерства. Сборник научных трудов Днепропетровского государственного аграрного университета, 1997. –С.228.

  95.      Лубяная В.Н. Создание информационно-консультационной службы для сельхозпроизводителей — требование времени //Культура народов Причерноморья. –1997. -№2. –С.48-51.

  96.      Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку // За заг. Ред. О.Г. Мороза. – К.: МАУП, 1994. – 196 с.

  97.      Лузан П.Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі: Навчальний посібник. –К.: Аграрна наука, 2003. – 224 с.

  98.      Лузин А.Е., Елмашев О.К. Вопросы теории и практики организации управленческого консультирования: Метод. рекомендации: Госкомиздат УАССР, 1986.

  99.      Лузин А.Е., Озира В.Ю. Консультационные фирмы капиталистических стран по управлению. – М.: Экономика, 1975.

  100.  Маковецкий В.В., Ромаданова И.Н. Обучение в деятельности информационно-консультационной службы АПК: Учебно-методическое пособие. – М.: TACIS, 2004. – 112 с.

  101.  Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

  102.  Макхэм Калверт. Управленческий консалтинг: Пер. 3. ангел. изд. — М. : Дело и Сервис, 1999. — 288с.

  103.  Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. (направлению подгот.) 030201 (020200) и 030200 (52900) "Политология" / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Факультет гос. управления — М. : ИНФРА-М, 2005. — 380с.

  104.  Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з основ аграрного консалтингу / М.Ф. Кропивко, М.Ф. Безкровний, Т.П. Кальна-Дубінюк. – К.: Вид. центр НАУ, 2003. – 100 с.

  105.  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація інформаційно-консультаційної діяльності» для студентів зі спеціальності Педагоги вищої школи. К.: Видавничи центр НАУ, 2007. – 40 с.

  106.  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни “Основи аграрного консалтингу” для студентів з спеціальності “Плодоовочівництво і виноградарство”. К.: Видавничий центр НАУ, 2006 – 36 с.

  107.  Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни “Основи управлінського консультування” для студентів з спеціальності “Економічна кібернетика”, “Маркетинг”, “Менеджмент організацій”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності””. К.: Видавничий центр НАУ, 2006 – 40 с.

  108.  Методичні рекомендації щодо надання науково-консультаційних та інформаційних послуг сільськогосподарським товаровиробникам і населенню регіонів / М.Ф. Кропивко, М.Ф. Безкровний, Т.П. Кальна-Дубінюк. – К.: Вид центр НАУ, 2003. – 16 с.

  109.  Організація інформаційно-консультаційної діяльності: Навчальний посібник / За ред. М.Ф. Кропивка. – Агроконсалт, 2004. – 348 с.

  110.  Основи аграрного консалтингу: Навчальний посібник / За ред. М.Ф. Кропивка. – Агроконсалт, 2004. – 285 с.

  111.  Основи аграрного консалтингу: Підручник / М.Ф.Кропивко, Т.П. Кальна-Дубінюк, М.Ф. Безкровний. – К.: Освітня книга, 2006. – 224 с.

  112.  Основы организации и функционирования информационно-консультационной службы в АПК: Учеб. пособие/ Под ред. В. М. Кошелева. – М., 1999. – 272 с.

  113.  Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб. / Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломінський, М.В.Войнович та ін.; За. наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: МАУП, 2002. – 136 с.

  114.  Основи сільськогосподарського дорадництва в Україні: Навчальний посібник для дорадчих служб / За ред. Романа Шмідта. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – 680 с.

  115.  Опыт управленческого консультирования: Метод. Рекомендации / Сост.: Я. Лейманн, М. Хабакук – Эст. НИИ – Таллинн: Эст НИИНТИ, 1984.

  116.  Організація інформаційно-консультаційної діяльності: Навч. посібник / М.Ф. Кропивко, Т.П. Кальна-Дубінюк, М.Ф. Безкровний та ін. – М.: Агроконсалт, 2004. – 348 с.

  117.  Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України / П.Т. Саблук, Б.К. Скирта, В.М. Скупий та ін.; За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 440 с.

  118.  Организация консультационной деятельности по управлению: Обзорная информация / Сост. В.И. Третьяк. – Киев: УкрНИИНТИ, 1975.

  119.  Організація навчання в інформаційно-консультаційній діяльності: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укладач І.П. Кудінова. – Шпола, 2007 .– 92 с.

  120.  Питерс Г., Уотерман Р. В поисках эффективности управления (опыт лучших компаний) / Пер. с анг.; Под. ред. Л.И. Евенко. – М.: Прогресс, 1986.

  121.  Посадский А.П. Основы консалтинга // Высш. шк. экономики. – М. 1999. – 240 с.

  122.  Посадський А.П., Хайниш С.В. Консультационные услуги в России: Практич. пособие. - М.: Финстатинформ, 1995. – 176 с.

  123.  Помогаев В.М. Развитие информационно-консультационных услуг в АПК (на материалах Омской области): Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Омский гос. аграрный ун-т. — Барнаул, 2001. — 20с.

  124.  Посібник для сільськогосподарських дорадників / За ред. А. Гайдачука. – Поморський Осередок дорадництва, Відділ в Старому Полі, 2005. – 325 с.

  125.  Посібник з науково-консультаційного та інформаційного забезпечення аграрних перетворень / М.Ф. Кропивко, Б.К. Скирта, В.В. Дерлеменко та ін. – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 48 с.

  126.  Проблемы развития кооперативного движения в Украине и роль информационно-консультационных центров в их решении [Электронный ресурс] / Н.И. Лобанов, В.Н. Тебенко, Т.С. Ожелевская // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 58-61.

  127.  Пугачова К.М. Світовий досвід дорадництва у сільському господарсьві // Зовнішня торгівля: право та економіка. – К.: УАЗТ, 2001. С. 93-97.

  128.  Растимешин В. Е., Куприянова Т. М Консультационные технологии в развитии бизнеса (российско-японский опыт): Практ. пособие / Всероссийский центр охраны и производительности труда — М., 2000. — 100с.

  129.  Рекомендації щодо створення Державної системи надання консультаційних послуг, освоєння та пропаганди досягнень науково-технічного прогресу в агропромисловому виробництві України / П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко, В.М. Скупий та ін.; Відп. за вип. М.Ф.Кропивко. – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 32 с.

  130.  Рекрутмент и кадровый консалтинг. 2004: Справочник / HRD. HR Department / Наталия Сазанович (ред.). — К. : Маркет Консалтінг, 2004. — 76с.

  131.  Руденко Л.І.* Інформаційно-консультаційна служба в системі АПК регіону // Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 1999. - №1(6). – С. 169-171.

  132.  Руденко Л.І. Організація інформаційно-консультативного забезпечення АПК в умовах ринкової економіки // Основи реформування аграрного сектора економіки: Навч. посібник / Під ред. І.М. Брюховецького. – К.: Учбово-методичний центр, 2000. – С. 88-94.

  133.  Руденко Л.І. Роль консалтингового підприємництва в інфраструктурі аграрного бізнесу Німеччини // Вісник Сумського державного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. - 1999. - №2(7). – С. 211-213.

  134.  Рунов Б.Г. Информационно-консультационная служба в АПК: курс лекций. Для студентов всех специальностей МГАУ им. Горячкина, 2000. – 149 с.

  135.  Савенкова Т.И. Развитие консультационной деятельности. – М.: МНИИПУ, 1990.

  136.  Сборник нормативно-методических материалов по развитию деятельности информационно-консультационной службы АПК, - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001.

  137.  Сільське господарство України: Посібник для виробника. Рей Мортон, Кевін Шарп, Богдан Хом’як та ін. – 2005.

  138.  Стан та перспективи розвитку сільськогосподарської дорачої діяльності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Редакційно-видавничий відділ Вінницького державного аграрного університету, 2007. – 148 с.

  139.  Становлення сільськогосподарських дорадчих служб в Україні / За ред. Романа Шмідта. – К.: Мінагрополітики, 2002. – 88 с.

  140.  Стимсон В.А. Подготовка и представление тренинговых материалов. – 2003. – 160 с.

  141.  Стукач Виктор Федорович, Помогаев Виталий Михайлович. Региональная инфраструктура информационно-консультационных услуг / Омский гос. аграрный ун-т. — Омск : Издательство ОмГАУ, 2001. — 118с.

  142.  Смит Рейс. 500 лучших советов тренеру. М., – 2002. – 128 с.

  143.  Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про сто і один метод активного навчання. – К.: Крок за кроком, 2003. – 116 с.

  144.   Сукманова Е.В. Консультационные услуги: “ширма” для сокрытия доходов или реальная необходимость? // Детенизация экономики: опыт экономико-правового и экономико-математического исследования: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины. – 2000. – С. 204-208.

  145.   Сукманова О. Відповідальність за надання консультаційних послуг: міф чи реальність? // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №2. – С. 88-91.

  146.  Сукманова О. В. Господарський договір про надання консультаційних послуг: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 17с.

  147.   Сукманова Е. Порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров на оказание консультационных услуг // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №10. – С. 27-29.

  148.   Сукманова Е. Правовое регулирование консалтинговых услуг в Украине // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №9. – С. 6-7.

  149.   Сукманова О.В. Приховування доходів чи новий спосіб укладення договорів на надання консультаційних послуг // Правосуддя – гарант законності у сфері економічних правовідносин. – К.: НДІ „Проблеми людини”. – 2000. – Т. 21 (1). – С. 313-317.

  150.  Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу: Навчально-методичний посібник. У 6 кн. / Київський національний економічний університет // А.Ф. Павленко. – К.: КНЕУ, 2001. – 104 с.

  151.  Сучасні технології навчання: Науково-методичний збірник ХДУ / За ред. В.І. Чигиринова. – Харків.: 1993. – 156 с.

  152.  Тебенко В.Н. Повышение квалификации руководителей и специалистов - веление времени //Экономика и управление, 1999. -№4. -С.17-19.

  153.  Тебенко В.М. Управлінське консультування (на прикладі інформаційно-консультаційних служб АПК): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Кримський держ. аграрний ун-т. — Сімф., 1999. — 16с.

  154.  Теорія та практика дорадництва (планування та втілення програм екстеншн): Навчальний посібник. – Вінниця: Консоль, 2004 – 240 с.

  155.  Типове положення про відділ інформаційного та консультаційно-технологічного забезпечення Регіонального центру наукового забезпечення агропромислового виробництва / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, Б.К. Скирта та ін. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 12 с.

  156.  Тюнякин М. Л. Консалтинг. Вопросы теории и практики бизнеса. — СПб. : Нестор, 2001. — 200с.

  157.  Уикхэм Филип. Консалтинг в управлении проектами: Пер. 2-го англ. изд. — М. : Дело и Сервис, 2006. — 367с.

  158.  Ульянченко О.В., Бутенко Т.А Аграрний консалтинг: Програма навч. дисципліни для підготовки магістрів в аграрних ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації з економічних спеціальностей / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2005. – 14 с.

  159.  Ульянченко О.В., Бутенко Т.А Напрями розвитку регіональної системи дорадництва // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. №4. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. –– С. 111-116.

  160.  Управленческие нововведения в США. Проблемы внедрения / Под ред. Ю.А. Ушанова. – М.: Наука, 1986.

  161.  Управлінський консалтинг: Навчальний посібник / За ред. М.Ф. Кропивка. – Агроконсалт, 2004. – 344 с.

  162.  Управлінський консалтинг: Навч. посібник / М.Ф.Кропивко, Т.П.Кальна-Дубінюк, М.Ф.Безкровний та ін. – М.: Агроконсалт, 2004. – 345 с.

  163.  Управленческий консалтинг: Путеводитель по рынку проф. услуг / Петр Шура (авт.-сост.). — М. : Коммерсантъ XXI; Альпина Паблишер, 2002. — 263с.

  164.  Управленческое консультирование: Путеводитель по профессии / Пер. с анг. В 2-х т. Изд. 2-е, перераб.; Под ред. М. Кубра. – М.: Интерэксперт, 1992.

  165.  Филатов А.И. Применение методики Gross Margin для анализа и планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Учеб. Метод. пособие. Центр обучения кадров ИКС АПК России. – М., 1999. – С. 84 – 91

  166.   Хабакук М.Я. Методы работы консультантов по управлению. – Таллинн: Эст НИИНТИ, 1985.

  167.   Хмельницька обласна дорадча аграрна служба – два роки роботи / А.Т.Цвігун, В.С.Вапняк, В.В.Бугерчук. – Кам’нець-Подільський, 2004. – 29 с.

  168.   Чаплінський Ю.П., Суботіна О.В., Стеценко І.Б. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при консультуванні фермерів: Тези Міжн. конф. «Прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності», Київ, 2001. – С. 129-130.

  169.  Чернов. Ю.В., Фомишин С.В., Тищенко А.И. Управленческое консультирование: Учеб. пособие. – Херсон: ОЛДИ-плюс, 2003. – 272 с.

  170.  Чигрин В.А., Лубяная В.Н. Формирование информационно-консультационной службы для сельскохозяйственных производителей //Экономика и управление, 1998. –№1. –С.17-18.

  171.  Шарков Феликс Изосимович. Консалтинг в связях с общественностью: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью". — М. : Экзамен, 2005. — 414с.

  172.  Шмідт Р.М. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ( в документах, матеріалах і фотографіях: березень, 2003 – квітень, 2004). – Київ: Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України. – Львів: НВФ «Українські технології», 2004. – 436 с.

  173.  Шмідт Р.М. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ( в документах та матеріалах: квітень, 2004 – вересень, 2004). – Київ: Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України. – Львів-Київ: НВФ «Українські технології», 2004. – 348 с.

  174.  Юксвярав Р.К., Хабакук М.Я., Лейманн Я.А. Управленческое консультирование: теория и практика. – М.: Экономика, 1988.

  175.  Як навчатись? Методи планування, організації та оцінювання власного навчання: Методичний посібник. / І.М. Поліщук. – Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2004. – 84 с.

  176.  Як викладати ситуаційні вправи / За ред. О.І. Сидоренка. – К.: Центр інновацій та розвитку, 1999. – 48 с.

  177.  Anne W. Van den Ban, Different ways of financing agricultural extension, Agricultural Research & Extension Network, Network paper No. 106, July 2000.

  178.  Ban A.W.,Hawkins H.S. Agricultural Extension. Second edition. Blackweel Science LTD, Oxford, 1996. – 294 p.

  Kalna-Dubinyuk T.P., Jonnson S.R. The Development of Extension Service in Ukraine and the Worldwide experience. – K.: Agrarna nayka, 2005. – 200p.
  ©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені. Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.