22 листопада 2019р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Роль депутата сільської, селищної ради у розвитку форм прямої демократії громадян - Загальні збори жителів села, селища: порядок скликання, проведення та повноваження


Роль депутата сільської, селищної ради у розвитку форм прямої демократії громадян

Загальні збори жителів села, селища: порядок скликання, проведення та повноваження

Общие собрания жителей села, поселка: порядок созыва, проведения и полномочия

Загальні збори громадян за місцем проживання на сьогоднішній день виступають важливим засобом реалізації конституційних положень щодо права громадян на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Як форма прямої демократії територіальної громади, загальні збори виступають тоді, коли вони скликаються з метою обговорення та вирішення важливих питань місцевого значення, наприклад, для ініціювання створення та обрання органу самоорганізації населення. У цих випадках загальні збори забезпечують колективне прийняття рішень, а їх перевага перед іншими формами прямої демократії (зокрема, місцевим референдумом) полягає в тому, що в їх організаційних рамках об’єднується спільне обговорення проблеми, колективний пошук рішення та його прийняття на основі певного компромісу.

Надзвичайно важлива соціальна роль загальних зборів, оскільки вони виступають своєрідною школою залучення жителів сіл, селищ до вирішення питань місцевого значення, сприяють формуванню у їх свідомості відповідальності, ініціативності, правової та політичної культури.

Загальні збори жителів села, селища сприяють прозорості місцевої влади, тому що виконують важливі функції контролю за діяльністю сільського, селищного голови, депутатів сільської, селищної ради, органів самоорганізації населення та їх посадових осіб.

Згідно з принципом законності загальні збори жителів села, селища вправі розглядати та вирішувати лише ті питання, які віднесені до їх компетенції чинним законодавством України або рішеннями відповідної сільської, селищної ради.

Перш ніж організовувати проведення загальних зборів жителів села, селища, варто детально ознайомитись з такими нормативними актами: Конституцією України (ст.ст. 5, 140, 143); Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 8); Законом України „Про органи самоорганізації населення”, Постановою Верховної Ради України “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” від 17 грудня 1993 року (надалі - Постанова), а також Статутом територіальної громади та Положенням про загальні збори жителів за місцем проживання, у разі їх затвердження сільською, селищною радою.

Звичайно, найбільш детально питання організації та діяльності загальних зборів регламентуються в підзаконних актах. Проте, слід зазначити, що Постанова була прийнята ще до набуття чинності Конституцією України та законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про органи самоорганізації населення” і тому її норми можуть діяти лише в частині, що не суперечить Конституції та зазначеним законам України. У зв’язку з цим, виключно важливого значення для формування нормативно-правової бази загальних зборів відіграють положення про загальні збори села, селища, які приймаються сільськими, селищними радами.

Як свідчить муніципальна практика, прийняття сільською, селищною радою окремого Положення про загальні збори дозволяє максимально спростити процедуру скликання та проведення таких зборів, зняти суперечності, які існують сьогодні в правовій регламентації цих питань на законодавчому рівні і, як результат, дозволяє жителям села, селища брати більш активну участь у вирішенні питань місцевого значення, сприяє посиленню їх відповідальності за стан соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади. На жаль, поки що більшість українських сіл, селищ, не мають ні статутів територіальних громад, ні положень про загальні збори жителів за місцем проживання, що можна пояснити відсутністю належного методичного забезпечення та практичною відсутністю юридичних працівників, спроможних підготувати повноцінні проекти таких актів.

В цих умовах важливу роль можуть відіграти депутати сільської, селищної ради, оскільки вони вправі ініціювати розробку та внесення на розгляд відповідної ради проекту положення про загальні збори жителів села селища. У Додатках до цього практичного посібника міститься зразок Типового положення про загальні збори жителів за місцем проживання, який депутати сільських, селищних рад можуть використати при підготовці власного положення про загальні збори жителів села, селища, розширивши чи уточнивши окремі статті Типового положення та врахувавши при цьому особливості конкретного села, селища, його адміністративний устрій (наявність об’єднання сіл тощо).

 

На думку розробників Типового положення про загальні збори жителів за місцем проживання,  цей документ має включати такі розділи:

  • Загальні положення (дається визначення загальних зборів, визначаються умови, правові основи обговорення та вирішення питань місцевого значення на зборах);

  • Порядок скликання та проведення загальних зборів (визначаються суб’єкти та порядок ініціювання, процедура скликання і проведення загальних зборів тощо);

  • Компетенція загальних зборів (визначається коло питань місцевого значення, що можуть обговорюватися та вирішуватися на загальних зборах);

  • Рішення загальних зборів (визначається порядок прийняття та виконання рішень загальних зборів, їх зупинення та визнання незаконними);

  • Контроль за виконанням Положення (закріплюється механізм контролю за виконанням Положення з боку сільської, селищної ради, її виконавчих органів та механізм громадського контролю).

 

Суб'єктами права ініціюванняпроведення загальних зборів є, в першу чергу, самі жителі села, селища, а також, згідно зі ст. 8 Постанови, загальні збори можуть скликатись за пропозицією депутатів сільської, селищної ради, членів постійної комісії, об’єднання громадян.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 8) не містить обмежень щодо суб’єктів права ініціювання проведення загальних зборів, тому в положенні про загальні збори доцільно було б передбачити можливість надання права ініціювання проведення загальних зборів органу самоорганізації населення, ініціативній групі жителів села, селища (оскільки ініціативну групу формують активні люди, які мають організаторські здібності та незаперечний авторитет серед мешканців села, селища).

Статтею 2 Постанови передбачені обмеження щодо участі жителів села, селища у загальних зборах. Так, у загальних зборах можуть брати участь лише жителі села, селища, які досягли вісімнадцятирічного віку й проживають на території відповідного села, селища. У загальних зборах не беруть участь психічно хворі особи, визнані судом недієздатними.

Загальні збори вважаються такими що відбулись, якщо в них брали участь більше половини жителів, які проживають в селі, селищі й мають право голосу.

Загальні збори скликаються сільським, селищним головою, виконавчим органом сільської, селищної ради та органом самоорганізації населення за потребою, а також у випадках та у строки, визначені в законах України та в статуті територіальної громади чи в положенні про загальні збори села, селища. У разі скликання загальних зборів органом самоорганізації населення, він повідомляє про це сільську, селищну раду письмово через секретаря ради.

Рішення про скликання загальних зборів має бути завчасно доведене (не пізніш як за 7 днів до дня їх проведення) до відома жителів, які проживають у відповідному селі, селищі, із зазначенням часу, місця проведення, питань, які передбачається внести на їх обговорення. У випадку особливої необхідності жителі повідомляються про скликання загальних зборів в день їх проведення.

У положенні про загальні збори жителів села, селища також важливо передбачити, що у разі, коли сільський, селищний голова, виконавчий комітет відповідної ради, орган самоорганізації населення у двотижневий строк не скликають загальні збори на вимогу суб'єктів права їх ініціювання, вони можуть бути скликані цими суб’єктами безпосередньо з обов'язковим повідомленням про це сільського, селищного голову.

Складна ситуація виникає при скликанні та проведенні загальних зборів села, селища до складу якого входять декілька сіл. При цьому, можна було б запропонувати, щоб делегати загальних зборів жителів певного села, селища обиралися зборами жителів, що проживають в селі, яке входить до складу відповідного села, селища.


У такій ситуації можна запропонуватинорми представництва жителів для участі у загальних зборах села й визначити у відповідності до загальної кількості жителів села, які досягли 18 років за такою схемою:

  • від 100 до 500 загальної кількості –1 особа представляє інтереси 10 жителів;

  • від 500 до 1 000 загальної кількості –1 особа представляє інтереси 30 жителів;

  • від 1 000 до 2 000 загальної кількості –1 особа представляє інтереси 50 жителів;

  • більше 2 000 загальної кількості –1 особа представляє інтереси 70 жителів.


На загальних зборах жителів села, селища головує сільський, селищний голова, голова органу самоорганізації населення, їх заступники або обраний на зборах головуючий. У випадку потреби загальні збори жителів села, селища можуть обирати президію та лічильну комісію.

Під час проведення загальних зборів села, селища складається протокол. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар зборів. Протокол загальних зборів села, селища підписується головою і секретарем зборів. До протоколу загальних зборів додається список їх учасників із зазначенням місця проживання, а до протоколу загальних зборів села, селища (при об’єднанні декількох сіл) - також рішення зборів жителів окремого села про обрання своїх представників (делегатів) для участі у загальних зборах села, селища.

Порядок денний загальних зборів жителів села, селища затверджується зборами. При цьому, слід підкреслити, що на загальних зборах можуть обговорюватися та вирішуватися лише ті питання місцевого значення, що віднесені до їх компетенції актами чинного законодавства, статутами територіальних громад та рішеннями сільських, селищних рад.

З розглянутих питань порядку денного загальні збори приймають рішення відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості осіб, які беруть участь у зборах. Рішення підписуються головою і секретарем зборів. При цьому, таємне голосування обов’язково проводиться при обранні та достроковому припиненню повноважень органів самоорганізації населення.

В рішеннях загальних зборів жителів села, селища можуть бути сформульовані пропозиції до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, органів державної влади, органів самоорганізації населення, керівників підприємств, установ і організацій, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та поінформувати у місячний строк про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано загальні збори.

Рішення загальних зборів доводяться до відома жителів села, селища. На вимогу жителів відповідний орган самоорганізації населення (у разі його створення) видає їм копію рішення загальних зборів.

Виконання рішень загальних зборів забезпечують сільські, селищні ради, їх виконавчі органи, сільський, селищний голова, депутати сільських, селищних рад, органи самоорганізації населення та їх посадові особи, які регулярно інформують жителів села, селища про стан виконання рішень. До реалізації рішень залучаються жителі села, селища, підприємства, організації та установи, які розташовані на відповідній території.

Рішення загальних зборів, прийняте з порушенням законодавства України, статуту територіальної громади, рішень відповідної сільської, селищної ради, у місячний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільською, селищною радою до вирішення питання про його законність у судовому порядку.


У положенні про загальні збори жителів села, селища доцільно було б, з урахуванням чинного законодавства України, віднести до їх компетенції:

1) розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування (за виключенням питань, віднесених до виключної компетенції органів місцевого самоврядування) обговорення пропозицій з цих питань, внесених сільським, селищним головою, депутатом сільської, селищної ради, виконавчим комітетом сільської, селищної ради, органом самоорганізації населення;

2) попереднє обговорення проектів рішень сільських, селищних рад, рішень органів самоорганізації населення, проектів розпоряджень сільського, селищного голови з питань місцевого значення, що зачіпають інтереси жителів села, селища;

3) внесення пропозицій з питань, що готуються до розгляду відповідною сільською, селищною радою та її виконавчими органами, сільським, селищним головою, органами самоорганізації населення;

4) заслуховування інформацій сільського, селищного голови та виконавчого комітету сільської, селищної ради, звітів про роботу депутата сільської, селищної ради, звітів керівників органів самоорганізації населення, керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

5) порушення питання перед сільською, селищною радою, керівником органу самоорганізації населення про притягнення відповідних посадових осіб до відповідальності у порядку, встановленому законом;

6) інформування населення про прийняті відповідної сільською, селищною радою, її виконавчими органами, сільським, селищним головою, органами самоорганізації населення рішення та про хід їх виконання, про закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси жителів села, селища;

7) розгляд відповідно до закону питань щодо створення, обрання, організації діяльності та припинення повноважень органів самоорганізації населення, затвердження Положення про орган самоорганізації населення;

8) внесення пропозицій щодо передачі (придбання) в комунальну власність територіальної громади підприємств, установ і організацій та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб жителів села, селища;

9) розгляд відповідно до закону питань про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування, внесення відповідних пропозицій до сільської, селищної ради;

10) розгляд відповідно до закону питань щодо об'єднання коштів жителів села, селища, а також коштів підприємств, організацій, установ (за їх згодою) для будівництва, розширення, ремонту і утримання об’єктів соціальної інфраструктури, благоустрою території, охорони довкілля;

11) розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим найменш соціально захищеним верствам населення;

12) розгляд відповідно до закону питань про найменування (перейменування) села, селища, вулиць, провулків, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, внесення до відповідної сільської, селищної ради пропозицій з цих та інших питань адміністративно-територіального устрою;

13) розгляд та обговорення питань щодо залучення жителів села, селища до ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади у проведенні робіт з ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

14) участь відповідно до закону в організації проведення всеукраїнського та місцевого референдумів, консультативних опитувань тощо;

15) проведення зустрічей з народними депутатами України, депутатами сільських, селищних рад, заслуховування їх інформацій;

16) ініціювання  відкликання депутата сільської, селищної ради;

17) проведення громадських слухань у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статутом територіальної громади;

18) розгляд та вирішення будь-яких інших питань місцевого значення, віднесених законом до їх компетенції.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Гусеничная пара - кто что знает? Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Фундук "Трапезунд". ЧП "Ореховод-практик" принимает заказы вегетативных саженцев. Агро-выставка RAMAVA видео Яблоки
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.