13 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Основи бізнесу - Формування структур підприємництва і агробізнесу - Суть та основне призначення підприємництва та агробізнесу


Формування структур підприємництва і агробізнесу

Суть та основне призначення підприємництва та агробізнесу

Суть и главное предназначение предпринимательства в агробизнесе
Підприємницька діяльність - це діяльність ініціативних, енергійних, творчих, кмітливих, цілеспрямованих, порядних людей, що реалізують важ-ливі, складні, сміливі ідеї та рішення, беручи на себе ризик, пов'язаний з їх реалізацією. Підприємницька діяльність є поняттям широким, яке втілює в собі інтелектуальні якості, потрібні в управлінні, менеджменті, бізнесі, маркетингу, комерційній діяльності, технології, товарному виробництві на рівні різноманітних інститутів багатогранної інфраструктури ринку.

Законодавство України про підприємництво визначає загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами і юридичними особами на території України; гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.

Підриємництво - це самостійна ініціатива, діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, з метою одержання прибутку.

Суб'єктами підприємницької діяльності (піприємцями) можуть бути громадяни України та інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності, а також юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність". Щодо юридичних осіб і громадян, для яких підприємницька діяльність не є основною, цей Закон застосовується до тієї частини їхньої діяльності, яка за свом характером є підприємницькою.

Не можуть вести підприємницьку діяльність військовослужбовці, службові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств.

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Особливості регулювання окремих видів підприємництва встановлюються законодавством України.

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також видів діяльності, підприємництво в яких не застосовуеться у зв'язку з підвищени-ми вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функції управління, встановлює Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України.

Діяльність з виготовлення і реалізації наркотичних засобів, військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин може здійснюватися тільки державними підприємствами, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.
Без спеціального дозволу (ліцензції), яку видає Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган, не можуть здійснюватись:

пошук (розвідка) і експлуатація родовищ корисних копалин; виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї; виготовлення і реалізація медикаментів та хімічних речовин; виготовлення спирту, пива і вина; горілчаних, лікерних та коньячних виробів; тютюнових виробів;

медична, ветеринарна та юридична практика; створення і утримання ігрових закладів, організація азартних ігор; торгівля алкогольними напоями;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом; агентування і фрахтування морського торгового флоту; виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати; посередницька діяльність з приватизаційними паперами; надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності; монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації; видобування, виробництво і використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів; видобування дорогоцінних металів та коштовного каміння, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;

збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять до-рогоцінні метали і коштовне каміння, та їх брухту; виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок; проектування, 6удівництво та експлуата-ція об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з обслуговування їх;

аудиторська та страхова діяльність; виготовлення і реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів; будівництво і технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку; міжнародні та міжміські поштові перевезення; обробка поштової кореспонденції; видавання і приймання грошових переказів; використання раіочастот; виробництво та ремонт засобів ви-мірювання та контролю; виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт; виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропор-тів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються впливу сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, просадкам іншого типу, доробці, зсувам та обвалам.

Дозвіл (ліцензія) на здійснення підприємницької діяльності видається на термін не більш як за 30 днів з дня одержання заяви. Відмова у виданні дозволу видається у той самий строк у письмовій формі.

Спори про відмову видати дозвіл (ліцензію) розглядае суд або арбітражний суд.

Підприємництво здійснюється за такими принципами:
- вільний вибір виду діяльності;
- залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;
- самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін відповідно до законодавства;
- вільне наймання працівників;
- залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудо-вих, природних та інших ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;
- вільне розпорядження прибутком, що залишається після сплати обов'язкових платежів, установлених законодавством;
- самостійне здійснення підприємцем-юридичною особою зовнішньо-економічної діяльності, використання будь-яким піприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних
формах на розсуд підприємця.

Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм підприємництва визначається відповідними законодавчими актами України.

У разі, коли такий порядок спеціальним законодавством не встановлено, підприємець керується Законом України "Про піприємництво" і своїм статутом.

Відносини, пов"язані зі здійсненням підприємницької діяльності, регулюються законодавством про підприємництво.

Для здійснення піприємницької діяльності шіприємець має право укладати з громадянами договори про використання їхньої праці. При укладанні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці, оплату її не нижче встановленого в країні Мінімального рівня, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення.

Суб'єкт підприємництва - юридична особа може бути визнана арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом України "Про банкрутство".

Діяльність підприємця може бути припинена з таких обставин:
· з власної ініціативи підприємця;
· на підставі рішення суду або арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством України;
· у разі закінчення строку дії ліцензії;
· на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

Держава гарантує всім підриємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, однакові права і створює однакові можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Забезпечення матеріально-технічними та іншими ресурсами, що централізовано розподіляються державою, здійснюється лише за умови виконання підприємцем робіт і поставок для державних потреб. У передбачених законодавством випадках підприємець або громадянин, який працює у підприємця за наймом, може бути залучений до виконання в робочий час державних обов'язків. Орган, що приймає таке рішення, відшкодовує підприємцю відповідні збитки. Держава гарантує недоторканість майна підприємця і забезпечуі захист права його власності.

3 метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва держава здійснює такі заходи:
- на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством, надає земельні ділянки, передає підприємцю державне майно (виробничі та нежит-лові приміщення, законсервовані та недобудовані об'єкти і споруди, невикористовуване устаткування, необхідні для здійснення підприємницької діяльності;
- сприяє організації матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування підприємств, підготовці та перепідготовці кадрів;
- здійснює первісне облаштування неосвоєних територій об'єктами виробничої та соціальної інфраструктури з продажем або передаванням їх у кредит піприємцям;
- стимулює за допомогою економічних важелів (цільових субсидій, податкових пільг) модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоення нових видів продукції та послуг;
- надає підприємцям цільові кредити тощо.

Держава законодавчо забезпечує свободу конкуренції між підприємцями, захищає споживачів від проявів несумлінної конкуренції та монополізму в будь-яких сферах підприємницької діяльності.

Органи державного управління будують свої відносини з піприємцями, використовуючи такі важелі :
- податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і процентів за державними кредитами, податкових пільг, цін і правил ціноутворення, цільових дотацій, валютного курсу, розмірів економічних санкцій;
- державне майно і систему резервів, ліцензій, концесії, лізинг, соціальні, екологічні та інші норми і нормативи;
- науково-технічні, економічні, соціальні державні та регіональні програми;
- договори на виконання робіт і поставок для державних потреб. Втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не допускається, якщо вона не порушує передбачених законодавством України прав державних органів щодо здійснення контролю за діяльністю під-приємців.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України, на її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні, користуються такими ж правами і несуть такі ж обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції України, законодавства про піприємництво та інших законодавчих актів України. Особливості здійснення підприємницької діяльностї на території України іноземними юридичними особами визначаються законодавчими актами України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про підпри-ємництво, застосовуються правила міжнародного договору.

Агробізнес являє собою форму підприємництва в аграрному секторі економіки країни. До агробізнесу залучаються всі виробничі і обслуговуючі сфери діяльності агропромислового комплексу. Систему економічних відносин в агробізнесі можна відобразити у вигляді схеми (схема 1).Схема 1. Агробізнес в системі ринкових відносин

Отже, агробізнес - сукупність економічних відносин у аграрному секторі країни.

Свіжі обговорення на агро-форумі: Инфракрасная сушилка (дегидратор) ФлексиХИТ для сушки овощей, фруктов и продуктов Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.