07 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Основи бізнесу - Механізм створення власної справи - Мотивація реалізації підприємницької ідеї


Механізм створення власної справи

Мотивація реалізації підприємницької ідеї

Мотивация реализации предпринимательской идеи
Виживання, можливість існувати - найперші завдання більшості організацій бізнесу. Історія свідчить, що рекорд у тривалості існування організації належить римській католицькій церкві, яка безпосередньо діє на протязі майже 2000 років. Однак, щоб вижити і залишатися сильними, більшість підприємницьких структур вимушені періодично змінювати свої цілі. Так, майже всі організації, які існують заради бізнесу, періодично розробляють нові види продукції чи послуг для своїх споживачів. На питання, що лежить в основі мотивації підприємницької діяльності нині не має однозначної відповіді.
Ми дотримуємося тієї позиції, що в основі мотиваційних процесів будь-якої підприємницької структури лежать результативність і ефективність. Щоб діяти успішно протягом тривалого часу, досягти своїх цілей, організація повинна бути і ефективною, і результативною. Спеціаліст у галузі сучасного менеджменту Пітер Друкер підкреслює, що результативність є наслідком правильних, потрібних дій, наслідком яких, в свою чергу, є правильні, потрібні речі. А ефективність є наслідком того, "що правильно створюються ці самі речі". Наприклад: фірма робить "правильні речі", обравши мету, яка відповідає деякій важливій потребі, що існує в країні, регіоні, світі.
Продуктивність - це відношення кількості одиниць на виході (продукти, що випускаються) до кількості одиниць на вході (ресурси, які споживаються). Чим ефективніша організація, тим вища її продуктивність. Наприклад: відділ маркетингу агрофірми, який забезпечує збільшення обсягу реалізації товарів і підвищує прибуток, не витрачаючи додаткових коштів, підвищує її продуктивність. У бізнесі прийнято вважати: якщо при збільшенні обсягу продукції фірма не забезпечує її високу якість, то це свідчить про зниження продуктивності. Таким чином, у підприємстві ключовою складовою продуктивності є не тільки кількість, товарної продукції а й її якість.
Суть, місце і роль мотивації слід розглядати в системі взаємопов'язаних процесів підприємницької діяльності. Іншими словами, підприємницька діяльність являє собою сукупність або суму функцій по управлінню певною фірмою з метою одержання прибутку.
В теорії менеджменту розроблена концепція, одним із автором якої є Анрі Файоль. Він вважав, що управляти означає передбачати і планувати, давати розпорядження, координувати, стимулювати і контролювати.
І все таки основними функціями підприємця менеджера є планування, організація, мотивація і контроль. Ці чотири первинні функції менеджменту підприємницької діяльності об'єднані зв'язуючими процесами - прийняття рішень.
Головним аспектом мотивації підприємницької поведінки суб'єкта бізнесу є одержання максимально можливого доходу, достатнього для забезпечення фінансування певної частки своїх необмежених потреб. Саме з усвідомлення цього факту і починається пошук незадоволених потреб окремих людей або суспільства в цілому, методів та способів їх задоволення шляхом створення нового продукту. Тобто відбувається пошук так званої "підприємницької ідеї", реалізація якої на практиці дасть можливість, на думку майбутнього суб'єкта підприємницької діяльності, одержати позитивний фінансовий результат. Мотивація скеровує підприємницьку поведінку суб'єкта у фазу творчої активності з метою визначення майбутньої сфери прикладення підприємницьких зусиль - це може бути наукова, виробнича, комерційна, фінансова сфера, тощо.

 

Підприємницька поведінка у фазі творчої активності передбачає аналіз і оцінку перспективи нової ідеї. Це ключовий момент мотивації всього підприємницького процесу; він повинен дати відповідь на питання: чи варто взагалі займатися реалізацією даного задуму. Особливу увагу на цьому етапі слід приділити факторам, які призвели до виникнення нової потреби - чи пов'язані з прогресом техніки, технології, зміною попиту споживачів, державною політикою чи діями конкурентів. Від цього залежить розмір частки ринку, на яку можна розраховувати і період життєвого циклу нового продукту, протягом якого він буде користуватися попитом і приносити прибуток.
Критерієм переходу підприємницької діяльності у наступну фазу є результат порівняння підприємницького ризику з доступним, визначеним через ймовірність досягнення кінцевих результатів у вигляді доходу в розмірі, достатньому для покриття всіх здійснених у часі витрат та одержання нормальної віддачі на цей капітал і "винагороди" за підприємницькі зусилля.
Якщо грошовий потік менший вихідного за рік, це створює ефект підприємницького ризику, який відображає небезпеку перевищення витрат на виробництво продукції та її реалізацію над доходом підприємця.
Підприємницький ризик можна оцінити за допомогою показників ліквідності, тривалості інтервалу захищеності, а також коефіцієнтом покриття витрат протягом всього періоду здійснення підприємницької діяльності. Якщо цей показник перевищує одиницю, - фірма працює прибутково, якщо ні - вона стає збитковою і ризикує збанкрутувати.
Наступним кроком суб'єкта підприємницької діяльності є вирішення організаційно-виробничих проблем, пов'язаних із реалізацією ідеї. Основною мотивацією підприємницької поведінки в організаційно-підготовчій фазі виступає усвідомлення створення певних організаційно-виробничих легітимних структур, в межах яких буде відбуватися процес виготовлення товарної продукції. Тому на першому етапі організаційно-підготовчої фази підприємницька поведінка спрямована насамперед на обгрунтування реалізації ідеї. Основними моментами при цьому є бізнес-планування, спрямоване на визначення сегменту ринку, його розміру і основних характеристик; маркетингові дослідження на предмет розробки стратегії проникнення на ринок; планування обсягів виробництва та обгрунтування вибору джерел ресурсозабезпечення, фінансування проекту і визначення підприємницьких ризиків.
Результати етапу планування пов'язані з вибором конкретного виду фірми і її організаційно-правової форми (акціонерне товариство, товариство з обмеженою чи додатковою відповідальністю, приватне підприємство тощо).
Наслідком організаційно-підготовчої фази підприємницької поведінки є зареєстроване в державних органах ресурсозабезпечене підприємство, що є відправною точкою для започаткування виробничого процесу виготовлення нового продукту. Необхідно зазначити, що подальший систематичний процес забезпечення ресурсами суб'єкта підприємницької діяльності відбувається у виробничій фазі і складає одну з підсистем виробничої системи.
Предметом наступного етапу мотивації є необхідність виготовити (виробити) продукт. Підприємницька поведінка входить у виробничо-управлінську фазу. Підприємницькі зусилля, спрямовані на створення нового продукту, готового до реалізації на ринку продукції, супроводжують виробничу фазу підприємства. Саме ця фаза підприємницької поведінки відповідає за забезпечення рівня якості готового продукту, закладеного в підприємницькій ідеї, з точки зору відповідності виробничих процесів його виготовлення зору відповідності виробничих процесів його виготовлення та вимог техніко-технологічних стандартів і норм.
У випадку неякісної продукції суб'єкт підприємницької діяльності може навіть не вступати в наступну - комерційну фазу поведінки, тому що за його оцінками ймовірність майбутнього споживчого попиту на рівні прогнозованих цін і обсягів продаж низька; економічно доцільніше взагалі припинити виготовлення цього продукту. Названі міркування спрямовують підприємницькі зусилля у виробничій фазі на елімінування цього виду підприємницького ризику шляхом впровадження заходів по забезпеченню закладеного в підприємницькій ідеї рівня якості.
Суб'єкт підприємницької діяльності в результаті завершення виробничої фази переходить у комерційну, де мотивацією його поведінки є необхідність продажу продукції споживачам з метою отримання прибутку.
Комерційна фаза проходить два етапи: етап безпосереднього збуту готової продукції, тобто передачі її споживачам, і етап оцінки фінансових результатів, і завершується задоволенням визначеної раніше опрацьованої суспільної та індивідуальної потреб.
Завершальною у мотивації підприємницької діяльності є розподільна фаза. На її вході одержаний фірмою прибуток (доход) розподіляється у передбачувані бізнес-планом канали: власне споживання (виробнича і особиста), платежі до бюджету, виплати і компенсації, благодійні внески тощо. Це і ї кінцевою (головною) мотивацією всієї підприємницької поведінки.
Слід зауважити, що на всіх етапах (фазах) проходження підприємницької ідеї одним із головних чинників, які істотно впливають на кінцевий результат, є інформаційне забезпечення створюваного, або вже діючого підприємства. Це сукупність вихідної інформації різного характеру, що призначена для прийняття рішень у сфері підприємництва. Вихідна інформація виробничого підприємництва має два різновиди: 1) інформація про стан зовнішнього середовища; 2) інформація про стан підприємницької структури.
Експерти Біржі ідей по маркетингу, яка розміщена в Н'ю-Йорку, прийшли до одностайної думки, що існують три основних джерела мотивації підприємця:
1) бажання одержати більший контроль за своїм власним майбутнім;
2) надія в значно більшій мірі об'єднати в одне ціле роботу і особисте життя;
3) бажання розповсюдити свій власний стиль і образ життя на сферу ділової активності.
В енциклопедичному словнику відзначається, що слово "підприємець" походить від французького entrendre, що значить "розпочати, узятися". Дійсно, головною характерною рисою підприємця є насущна потреба постійно розпочинати що-небудь нове. Власне ця якість, готовність що-небудь ініціювати, і відрізняє перш за все підприємця від менеджера будь-якої підприємницької фірми. Один їх аналітиків ділового життя описав підприємця, як "тренера, який дає мотивацію і піднімає настрій, придає впевненість у своїх силах іншим людям. В нього є власне "підзаведення", яке дозволяє йому справлятися із його власною невизначеністю і спадами в настрої і роботі і показує, що той, хто постійно шукає чиєїсь допомоги, веде свій власний бізнес до небезпечної межі".
П'ять найважливіших характерних рис обов'язково повинні бути притаманні підприємцю, щоб можна було гарантувати йому успіх навіть в самому ризиковому бізнесі:
1) енергія, вміння заставити себе й інших працювати;
2) вміння думати;
3) вміння налагоджувати взаємовідносини з людьми;
4) комунікабельність;
5) знання техніки і технології.
І звичайно, не тільки гроші є мотивуючим фактором у підприємстві. Вважається, що "бачити в якості нагороди за комерційну діяльність лише гроші, а не бачити ризик невдач означає нічого, не бачити". Бажання працювати в чомусь також невід'ємна риса підприємця. Деякі підприємці хочуть хоч би на сантиметр бути попереду інших. Взявшись за справу, підприємець повинен приділяти саму пильну увагу деталям свого бізнесу і в той же час знати його основи.
Звичайно, винагорода за працю і підвищення особистого добробуту у найближчій перспективі також фігурують в системі стимулів (про що свідчать положення і висновки розділу І даного звіту), але не гроші і не прагнення швидко стати багатим є головним мотивуючим фактором підприємця.
Відомий як у США, так і в Україні підприємець А.Хаммер в своїй книзі "Мой век двадцатый" відмічав, що "для мене бізнес - це не просто засіб для збагачення і нагромадження багатства ніколи не було для мене самоціллю. Бізнес приносив мені задоволення, тому що він постійно стимулює, вимагає щоденної концентрації всіх розумових здібностей для вирішення нескінченної кількості різноманітних проблем, починаючи з найдрібніших деталей і закінчуючи принциповими рішеннями. Бізнес приносить мені задоволення тому, що він створив Америку, і я навіть би сказав, що саме в цьому і полягає американський спосіб життя".
Девід Сільвер у своїй книзі "Життя підприємця" робить дивовижну спробу ув'язати підприємницькі здібності із рисами характеру. По Сільверу, підприємці викладають свої думки стисліше, розмовляють швидше, ніж рівні за рангом корпоративні чиновники.
Щоб краще зрозуміти свої здібності до підприємництва, перевірити свій підприємницький менталітет, нами в 1998 р. було проведене анкетне опитування серед слухачів однорічного заочного факультету інституту післядипломної освіти керівників і спеціалістів АПК. Серед 137 слухачів було розповсюджено анкети із такими питаннями:
1. Які функції ви виконували за останні 5 років?
2. Чи активні ви, діяльні, ініціативні?
3. Чи здатні ви програвати, втрачати все і все-таки починати спочатку?
4. Яке ваше хоббі, які пристрасті? Можна їх застосовувати до швидкозростаючого бізнесу?
5. Чи прямолінійні, відверті ви?
6. Чи можете ви бути гнучкими, якщо зустрічаєте на своєму шляху нездоланні перешкоди?
7. Чи агресивні ви?
8. Чи володієте ви аналітичним складом розуму? Якщо да, то чи здатні ви добратися до самої суті проблеми, а потім вирішити її?
9. Чи комерсант ви по натурі? (Можете торгувати, чи продавати в дійсності хоч що-небудь).
10. Чи готові ви пожертвувати чим-небудь особисто, піти на особисті жертви ради вашої фірми?
11. Чи творча ви людина? (Маєте уяву, здатні на видумку, розпізнати нішу ринку).
12. Чи спроможні ви використовувати те, що маєте під рукою?
13. Як ви справляєтесь із невдачею, з реальним провалом?
14. Чи можете і вмієте ви бути наполегливим?
Результати опрацювання даних анкет наведені в табл. 15.

15. Визначення своїх здібностей до підприємництва

Номер запитання
Варіант відповіді
так
ні
затрудняюсь відповісти
інші відповіді
кількість анкет
%
кількість анкет
%
кількість анкет
%
кількість анкет
%
2 67 48,9 39 28,5 20 14,6 11 8,0
3 49 35,7 84 61,4 4 2,9 - -
5 51 37,2 63 46,0 10 7,3 13 9,5
6 33 24,1 79 57,7 19 13,9 6 4,3
7 19 13,9 88 64,2 23 16,8 7 5,1
8 11 8,0 85 62,0 38 27,8 3 2,2
9 77 56,2 21 15,3 39 28,5 - -
10 5 3,6 88 64,2 21 15,4 23 16,8
11 59 43,1 63 46,0 9 6,6 6 4,3
12 93 67,9 17 12,4 18 13,1 9 6,6
14 26 19,0 72 52,6 17 12,4 22 16,0

Дані табл. свідчать, що лише 3,6% респондентів готові піти на особисті жертви ради своєї фірми, дещо вищим відсотком (8,0) засвідчується наявність у опитуваних аналітичного складу розуму. Що характеризує наших майбутніх бізнесменів (як свідчить запитання 12) - це оптимізм вміння використовувати все, що є під руками (67,9%), та торгувати і купувати, тобто бути в якійсь мірі, комерсантом (позиція 9) - 56,2%.
Отже, хто ж такі підприємці? Яке в них мотивуюче начало? На ці та інші запитання можна відповісти так.
· у них є бачення або мрія, яку вони щоденно переслідують;
· безмежна віра в їх продукти або види послуг;
· це винахідники;
· вони нетерпеливі і подразливі, у них завжди мало часу;
· вони вперті і наполегливі;
· вони націлені на прибуток;
· вони націлені на успіх, планують на декілька років уперед;
· краще, ніж будь-хто, розуміють свою силу і слабість;
· не бояться розпочати все заново;
· гроші не є для них головним або єдиним спонукальним мотивом;
· вони все роблять самі;
· не обов'язково добрі у всьому;
· вони розуміють значення будь-яких змін, що впливають на успіх в їх бізнесі;
· вони хочуть рости;
· розуміють панівну роль споживача;
· не думають, що йдуть на великий ризик;
· знають, що таке витратити останню копійку і як поставити западню;
· вони розуміють, що проблеми неминучі і їх поява завбачена;
· вони практичні;
· вони просять те чого дійсно бажають;
· вони сильно чутливі до ринку;
· їх важко залякати;
· вони звикли до самостійності;
· відчувають, коли потрібно з'явитись на парад і своєчасно очолити його;
· вони готові поділитися;
· вони суперечливі, уперті і капризні.

Ось хто такі підприємці, і ті їх характерні риси, які слід враховувати при мотивації підприємницької діяльності.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Методы борьбы с кротами Какая производительность у комбайна клаас тукано 580? Трапензунд, Керасунд (черенкование)
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.