07 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Основи бізнесу - Вплив лізингу на подальший розвиток підприємництва та агробізнесу - Лізингові угоди та їх юридичне оформлення


Вплив лізингу на подальший розвиток підприємництва та агробізнесу

Лізингові угоди та їх юридичне оформлення

Лизинговые договоры и их юридическое оформление
Багатосторонній характер лізингових відносин обумовлює необхідність поряд з лізинговим договором укладати і багато інших договорів та супровідних документів щодо обслуговування основного (лізингового) договору, а саме : заяви про проведення лізингу майна, замовлення-наряду на поставку майна, кредитного договору, договіру купівлі-продажу, акта приймання-передачі обладнання (майна) в експлуатацію, договору з технічного обслуговування лізингового майна, договору про страхування майна та інші.

В комплексі лізингових відносин головна роль належить відносинам щодо передачі майна в тимчасове користування, тобто лізинговому договору. Всім іншим договорам лізингового процесу відводиться другорядна роль. У випадку неукладення лізингового договору втрачає всякий сенс робота з укладення всіх інших договорів та супровідних документів. Не випадково, що на протязі всієї роботи основна увага відводиться відносинам, які направлені на виконання лізингового договору.

Юридичне оформлення всіх супровідних документів, по обслуговуванню основного договору слід розмежувати на наступні два етапи: перший - оформляються всі необхідні документи, які необхідно підготувати до укладання лізингового договору, і другий - юридично оформляються документи одночасно з укладенням лізингового договору і після його укладення.

Документи першого етапу оформляються в такій обов'язковій послідовності: заява про проведення лізингу майна, замовлення-наряд на поставку майна, кредитного договору, договір купівлі-продажу, акт приймання-передачі майна. Юридичне оформлення цих документів засвідчує створення необхідних умов для укладення лізингового договору.
На другому етапі оформляються всі останні супровідні лізинговому процесу документи, які створюють сприятливі умови для успішного виконання зобов'язань щодо лізингового договору.

У випадку позитивного вирішення питання про встановлення з клієнтом лізингових відносин лізингодавець повідомляє про це лізингоодержувача і направляє постачальнику замовлення-наряд на поставку майна (додаток 2 ). В цьому документі лізингодавець повідомляє постачальника, що він прийняв заявку від лізинтоодержувача на лізинг майна і в зв'язку з цим подає постачальнику відповідний наряд на виробництво і поставку об'єкта лізингу.

В замовленні-наряді вказується найменування, місцезнаходження, номер розрахункового рахунку організації, яка прийняла його до виконання. В ньому також вказується вид майна з усіма необхідними параметрами, його ціна, обсяг і строки виконання робіт в цілому і по етапах, порядок здавання і приймання робіт по етапах і в цілому, джерела і порядок фінансування робіт та інші необхідні умови.

Постачальник виконує свої зобов'язання по замовленню-наряду перед лізингодавцем шляхом укладення між ними договору купівлі-продажу, який регламентує їхні взаємовідносини в процесі виробництва, доставки і оплати об'єкта лізингу (додаток 3 ).

В договорі купівлі-продажу обов'язково відображують такі положення:
- майно передається з метою його подальшої передачі лізингоодержувачу;
- замовник (лізингодавець) передає всі свої обов'язки, за виключенням платіжних, лізингоодержувачу і постачальник з цим згідний;
- постачальник згідний з тим, що замовник передає всі свої права (за виключенням права власності) лізингоодержувачу і передає йому право безпосередньо пред'являти всі претензії до постачальника.

Порядок поставки і прийняття лізингового майна оформляється актом прийняття-передачі майна (обладнання) в експлуатацію (додаток 4 ). В прийнятті майна беруть участь постачальник, лізингодавець і лізингоодержувач. В акті засвідчується, що поставлене майно відповідає всім вимогам, вказаним в замовленні-наряді, повністю укомплектоване, працездатне і готове до використання. Підписуючи акт прийняття, лізингоодержувач засвідчує належну поставку майна відповідно до вимог договору купівлі-продажу. З дати підписання акта прийняття до лізинтоодержувача переходить багато прав і обов'язків лізинтодавця, а саме:
- починається строк відліку лізингового договору;
- лізингодавець звільняється від відповідальності перед лізингоодержувачем за якість і придатність майна, гарантійних зобов'язань постачальника;
- ризик випадкової загибелі, втрати, пошкодження, розкрадання майна переходить до лізингоодержувача;
- приймає на себе всі права лізингодавця по відношенню до постачальника, пов'язані з можливістю прямо пред'являти претензії щодо якості майна, ремонту і його гарантійного обслуговування.

Після підписання акта приймання-передачі майна в експлутацію лізингодавець зобов'язаний виконати свою одну із основних функцій в лізингових відносинах - перераховувати кошти постачальнику в розмірі загальної суми вартості поставленого майна, згідно з договором купівлі-продажу.

У випадку, коли під час прийняття виявлені дефекти, які можна усунути, їх необхідно зазначити в акті прійняття-передачі майна. В акті записується термін, не пізніше якого постачальник повинен усунути перелічені дефекти. Якщо постачальник не усуне дефекти в установлений строк, то лізингодавець або в його особі лізингоодержувач може зажадати заміни об'єкта лізингу. Невиконання постачальником вимог лізингодавця дає підстави останньому розірвати договір купівлі-продажу.

Якщо лізингоодержувач незалежно від можливих причин не прийняв в зазначені строки об'єкт лізингу і не заявив, що він відмовляється від нього через наявні недоліки, майно вважається прийнятим.

Всі витрати, пов'язані з транспортуванням майна до місця призначення, монтажем і пуском його в експлуатацію, здійснюються за рахунок лізингоодержувача.

Основним документом лізингової угоди є договір лізингу (додаток 5). Він укладається в письмовій формі між лізингодавцем і лізингоодержувачем про надання останньому в тимчасове користування майна за відповідну плату для підприємницької діяльності.
Згідно із Законом України "Про лізинг" істотними умовами договору лізингу є : найменування сторін; об'єкт лізингу (склад і вартість майна), умови та строки його поставки; строк, на який укладається договір лізингу; розмір, склад та графік сплати лізингових платежів, умови їх перегляду; умови переоцінки вартості об'єкта лізингу згідно з законодавством України; умови повернення об'єкта лізингу в разі банкрутства лізингоодержувача; умови страхування об'єкта лізингу; умови експлуатації та технічного обслуговування, модернізації об'єкта лізингу та надання інформації щодо його технічного стану; умови реєстрації об'єкта лізингу; умови повернення об'єкта лізингу чи його викупу після закінчення дії договору; умови дострокового розірвання договору лізингу; умови надання відомостей йро фінансовий стан лізингоодержувача; відповідальність сторін; дата і місце укладення договору. Загальна схема агролізингового процесу наведена на рис. 14.

В преамбулі лізингового договору вказується найменування сторін і прізвища осіб, уповноважених підписати договір.

В предметі договору вказується майно, яке буде куплене і передане за договором фінансового лізингу, зараховується на баланс лізингоодержувача з позначенням, що це майно взято у фінансовий лізинг.

В договорі лізингу повинно бути відображено, що об'єкт лізингу протягом усього строку дії договору є власністю лізингодавця. У разі переходу права власності на об'єкт лізингу від лізингодавця до іншої особи договір лізингу зберігає чинність до нового власника.

У випадку банкрутства лізингоодержувача, арешту чи конфіскації його майна об'єкт лізингу відокремлюється від загального майна лізингоодержувача і підлягає поверненню лізингодавцю, який може розпоряджатися ним на власний розсуд.
Лізинговий договір має окремий розділ про страхування майна. Договір страхування лізингових операцій укладається за участю трьох сторін: страхової компанії, власника лізингового майна і лізингоодержувача (додаток 6). При цьому лізингоодержувач виступає як страхувальник, а власник (лізингодавець) - як застрахований, або правонаступник. В договорі страхування майна вказується характер лізингових ризиків об'єкта лізингу на всіх етапах лізингового процесу і дії сторін при відшкодуванні можливих втрат.

Лізинговим платежам в договорі відведений окремий розділ. Лізингоодержуйач зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі за погодженим з лізингодавцем графіком виплачувати лізингові платежі відповідно до умов договору. У разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків лізингодавець має право вимагати повернути йому об'єкт лізингу.

В лізинговому договорі обов'язково повинні мати місце умови, при яких угода буде розірвана достроково з ініціативи як лізингоодержувача, так і лізингодавця.
Основною причиною, через яку лізингоодержувач може розірвати угоду, є дефекти, які виявлені при прийнятті майна і виключають його нормальне використаних.

У лізингодавця таких причин може бути набагато більше через неналежне виконання своїх зобов'язань лізннгоодержувачем, а саме: використання майна не за призначенням; невиконання зобов'язань щодо виплати лізингових платежів;
ліквідації лізингоодержувача; анулювання договору купівлі-продажу лізингоодержувачем.
На завершення слід відзначити: що чим детальніше в договорі будуть врегулювані окремі складові частини комплексу лізингових відносин, тим з меншими проблемами будуть зустрічатися суб'єкти лізингу при його виконанні.

Порядок і умови використання лізингового майна

Важливою умовою, практичної реалізації лізингових угод є повнота і своєчасність виконання договірних зобов'язань. В процесі використання лізингового майна лізингоодержувач зобов'язаний використовувати його за прямим призначенням, утримувати в справності у відповідності із стандартами, технічними умовами або інструкціями чи рекомендаціями підприємства - виробника.

Лізингодавець має право в будь-який час оглянути майно і перевірити правильність його використання. Крім того, за вимогою лізингодавця лізингоодержувач зобов'язаний надати йому інформацію про свій фінансовий стан за формою і в строки, встановлені лізингодавцем. У випадку зміни юридичної адреси або фінансового стану лізингоодержувач зобов'язаний самостійно повідомити про це лізингодавця.

Лізингоодержувач без письмової згоди лізингодавця не має права :
- вносити ніяких доповнень і покращень в лізингове майно або в режим його роботи;
- міняти місцезнаходження майна, ділити його будь з ким, здавати в найм (сублізинг). У випадку одержання дозволу лізингодавця на передачу майна в сублізинг за лізингоодержувачем залишається відповідальність за збереження майна і своєчасну сплату лізингових платежів.

Лізингоодержувач несе відповідальність за всі ризики, що виникають як в процесі використання об'єкта лізингу, так і в зв'язку з загибелю, втратою, пошкодженням, крадіжкою і т.п.

При настанні страхового випадку лізингоодержувач повинен:
- поставити до відому лізингодавця;
- відремонтувати пошкоджене майно і привести його в первісний стан;
- замінити іншим майном, яке влаштовує лізингодавця, якщо майно не можна відремонтувати або воно було вкрадене або знищене. При заміні майна оформляється документ, який засвідчує право власності лізингодавця на нове майно, а за лізингоодержувачем залишаються обов'язки виплачувати лізингові платежі, передбачені договором;
- виплатити суму закриття угоди, якщо він не може відремонтувати або
замінити майно.

Слід відзначити, що ніякі порушення нормального стану майна або інші причини не звільняють лізингоодержувача від сплати лізингових платежів і не можуть бути приводом їх зменшення. Лізингоодержувач зобов'язаний виплатити лізингодавцю загальну суму лізингових платежів, передбачених договором.

Припинення дії лізингового договору

Дія лізингового договору припиняється після закінчення строку його дії або у випадку його дострокового розриву. Договір вважається завершеним, якщо лізингоодержувач не тільки сплатив загальну суму лізингових платежів, а і вирішив питання з об'єктом лізингу. Після завершення договору лізингоодержувач має право:
- повернути майно лізингодавцю;
- укласти новий договір;
- придбати майно у власність.

При поверненні лізингового майна користувач повинен доставити його в місце, визначене лізингодавцем, і передати по акту приймання-передачі, що засвідчує про виконання сторонами всіх зобов'язань по договору і його завершенні. Всі витрати зв'язані із доставкою майна лізингодавцю і відповідальність за його збереження бере на себе лізингоодержувач.

Для продовження лізингу майна лізингоодержувач виходе з цією пропозицією до лізингодавця. При виконанні всіх зобов'язань лізингоодержувачем по лізингових платежах сторони укладають новий договір.

У випадку коли у договорі передбачений викуп майна, то після виплати останніх лізингових платежів сторони укладають договір купівлі-продажу лізингового майна, піна якого визначена у лізинговому договорі. Після виплати загальної суми вартості майна лізинговими платежами майно переходить у власність лізингоодержувача, а договір лізингу вважається виконаним.

Право на викуп майна лізингоодержувач має незалежно від того, чи є даний пункт у лізинговому договорі чи ні. Він може вийти з цією пропозіцією до лізингодавця до закінчення лізингового договору, узгодити з ним ціну, укласти договір купівлі-продажу, виплатити його і стати власником майна.

При неповерненні користувачем майна після закінчення строку договору або при закритті угоди з нього стягується пеня у відсотках за залишковою вартістю обладнання на останній день прострочки до повного його повернення. Використання лізингоодержувачем обладнання після закінчення строку лізингу не розглядається як відновлення або продовження лізингу.

Слід також відзначити, що при отриманні повідомлення про закриття лізингової угоди лізингоодержувач позбавляється права використання майна і зобов'язаний повернути майно лізингодавцю за вказаною ним адресою в стані, що відповадають умовам експлуатації, передбаченим в договорі.

Всі суперечки, що виникають між сторонами у зв'язку з укладенням чи виконанням лізингової угоди розглядаються відповідно до законодавства України судами.

Свіжі обговорення на агро-форумі: Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Методы борьбы с кротами Какая производительность у комбайна клаас тукано 580? Трапензунд, Керасунд (черенкование)
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.