13 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Основи бізнесу - Вплив лізингу на подальший розвиток підприємництва та агробізнесу - Види лізингових платежів


Вплив лізингу на подальший розвиток підприємництва та агробізнесу

Види лізингових платежів

Виды лизинговых платежей
Під лізинговими платежами розуміється загальна сума, яка виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користування лізинговим майном.
Лізингові платежі є тим механізмом, за допомогою якого лізингодавець відшкодовує свої фінансові затрати на купівлю майна і отримує прибуток. Загальна сума лізингових платежів за весь період лізингу повинна включати:
- суму, яка відшкодовує повну (або близьку до неї) вартість лізингового майна;
- суму, яка виплачується лізингодавцю за кредитні ресурси використані ним для придбання майна за лізинговим договором;
- комісійну винагороду лізингодавцю;
- суму викупу вартості майна, якщо у договорі передбачений викуп вказаної вартості у вигляді складової частини загальної суми лізингових платежів;
- суму, яка виплачується за страхування лізингового майна, якщо воно було застраховане лізингодавцем;
- інші витрати лізингодавця, передбачені лізинговим договором. Наприклад, навчання персоналу, технічне обслуговування лізингового майна, ремонт і та ін.
Крім того, в лізингових платежах слід враховувати податок на майно, податок за користування автомобільними дорогами, податок на придбання автотранспортних засобів, якщо в лізинг будуть передаватися автотранспортні засоби.
При укладенні лізингового договору сторони встановлюють загальну суму лізингових платежів, форму, метод нарахування, періодичність виплати внесків, а також способи їх виплати.
За формою лізингові платежі можуть здійснюватись :
- грошовими коштами (грошова форма),
- продукцією або послугами лізингоодержувача (компенсаційна форма),
- грошовими коштами в поєднанні з поставкою продукції або надання послуг лізингоодержувачем (змішана форма).
За періодичністю лізингові платежі бувають:
- щорічними;
- піврічними;,
- щоквартальними:
- щомісячними
Графік лізингових платежів з указанням конкретних дат виплат є невід'ємною частиною лізингового договору. Поряд з періодичними виплатами можливий одноразовий платіж, при якому передбачена виплата лізингодавцю авансу (депозиту) або відстрочка платежу, якщо у лізингоодержувача в даний час виникли фінансові труднощі або йому вигідніше перенести платіж на більш пізній період.
За способом виплати лізингові платежі здійснюються:
- рівними частинами;
- збільшуваними розмірами;
- зменшуваними розмірами.
Вибір того чи іншого способу платежу залежить, в основному, від фінансового стану і платоспроможності лізингоодержувача. В період освоєннях лізингоодержувачем лізингового майна і відсутності у нього достатніх грошових коштів можуть бути передбачені зменшені розміри лізингових платежів з подальшим їх збільшенням в часі до закінчення строку дії лізингового договору. І навпаки, якщо у лізингоодержувача хороший фінансовий стан він може значну суму лізингового платежу сплатити через аванс.

Розрахунок лізингових платежів

На кожному етапі лізинговий платіж складається із суми відшкодування вартості майна (амортизації); комісійної винагороди, яка нараховується на невиплачену вартість майна; процентів за кредит і додаткових витраг лізингодавця.
В зв'язку з тим, що із зменшенням заборгованості за кредитом, отриманим лізингодавцем на придбання манна, зменшується і розмір плати за кредити, що використовуються, а також зменшується і розмір комісійної винагороди лізингодавцю, якщо ставка винагороди сторонами встановлена в процентах до невиплаченої частини вартості майна. Розрахунок лізингових платежів доцільно здійснювати в слідуючій послідовності:
- розраховуються розміри лізингових платежів по роках на протязі дії лізингового договору;
- розраховується загальний розмір лізингових платежів за весь строк
лізингового договору як сума платежів по роках;
- розраховуються рааміри лізингових внесків у відповідності з вибраною сторонами періодичністю внесків, а також погодженими ними методами нарахування і способами виплати.
Таким чином, розрахунок загальної суми лізингових платежів розраховується такою формулою :

ЛП = АВ +ПК + КВ + ДП + ПДВ,

де : ЛП - загальна сума лізингових платежів;
АВ - сума амортизаційних відрахувань, яка належить лізингодавцю в поточному році;
ПК - плата за кредитні ресурси, які використані лізингодавцем на придбання лізингового майна;
КВ - комісійна винагорода лізингодавцю за надане майно в користуваняя по лізинговому договору;
ДП - плата лізингодавцю за додаткові послуги лізингоодержувачу, передбачених лізинговим договором;
ПДВ - податок на додану вартість, який виплачується лізингоодержувачем за послуги лізингодавця.
Амортизаційні відрахування розраховуються за такою формулою:

АВ= (БВ х На)/100

де БВ - балансова вартість лізингового майна, грн;
На - норма амортизаційних відрахувань, процентів.
Розрахунок плати за кредитні ресурси
Плата за кредитні ресурси, які використані лізингодавцем на придбання лізингового майна розраховується за формулою:

ПК =( КР х Стк)/100

де ПК - плата за використані кредитні ресурси, грн;
КР - кредитні ресурси, грн;
СТк - ставка за кредит, процентів річних.
При цьому мається на увазі, що в кожному розрахунковому році плата за використання кредитних ресурсів співвідноситься з середньорічною сумою непогашеного кредиту в поточному році:

КРt =(Q х (Звn + Звк))/2

де КРt - кредитні ресурси, які використовуються на придбання майна, плата за які здійснюється в розрахунковому році, грн;
ЗВn і 3Вк - залишкова вартість майна відповідно на початок і кінець року, грн;
Q - коефіцієнт, який враховує питому вагу позичкових коштів в загальній вартості придбаного майна. Якщо для придбання майна використані тільки позичкові кошти, коефіцієнт Q =1.
Розрахунок комісійної винагороди лізингодавцю
Комісійна винагорода може встановлюватись, за домовленістю сторін, в процентах:
1) від балансової вартості лізингового майна;
2) від середньорічної залишкової вартості лізингового майна.
У відповідності з цим розмір комісійної винагороди лізингодавцю по першому варіанту розраховується по формулі:

КВ = Р х БВ

де Р - ставка комісійної винагороди, процентів річних від балансової вартості майна;
БВ - балансова вартість лізингового майна, грн;
Розмір комісійної винагороди лізингодавцю за другим варіантом розраховується за формулою:

КВ = (ЗВn + ЗВк)/2 х Скв/100

де ЗВn і ЗВк - залишкова вартість майна відповідно на початок і кінець року, грн;
Скв - ставка комісійної винагороди лізингодавцю, яка встановлюється в процентах від середньорічної залишкової вартості лізингового майна.

Розрахунок плати за додаткові послуги лічингодавця, які передбачені лізинговим договором

Плата за додаткові послуги в поточному році розраховується за формулою:

ДП = (Р1 + Р2 . . . Рn)/Т

де ДП - плата за додаткові послуги в поточному році грн;
Р1 + Р2 . . . Рn - витрати лізингодавця за кожну послугу і їх сумарний вираз, що передбачені лізинговим договором, грн;
Т - строк лізингового договору, років.
Розмір податку на додану вартість розраховується за формулою:

ПДВ = (Вt х СПq)/100,

де ПДВ - розмір податку, який підлягає виплаті лізингодавцсм в поточному році, грн;
Вt - виручка від проведення операції по лізинговому договору в поточному році, грн;
СПq - ставка податку на додану вартість, процентів.
В суму виручки включаються: амортизаційні відрахування, плата за використані кредитні ресурси, сума винагороди лізингодавцю і плата за додаткові послуги лізингодавця, передбачені договором.

Вt = АВ+ПК+КВ+ДП

Розглянемо приклади розрахунку лізингових платежів для того, щоб з'ясувати і закріпити вище викладений матеріал. В основу розрахунків покладені умовні дані, які дають можливість проаналізувати фінансові умови угоди в залежності від способів розрахунку лізингових платежів.
Приклад 1. Розрахунок лізингових платежів по договору фінансового лізингу з повною амортизацією
Умови договору:
- вартість лізингового майна - 320 тис. ум.од.;
- строк договору - 10 років;
- норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення -10 % річних;
- процентна ставка по кредиту, використаному лізингодавцем на придбання майна - 40 % річних;
- сума використаних кредитних ресурсів-320 тис. ум.од.;
- процент комісійної винагороди -10 % річних;
- ставка податку на додану вартість - 20 %.
Додаткові послуги лізингодавця - всього 19.2 тис. ум. од.;
в тому числі:
- витрати на відрядження - 7.2 тис. ум. од.;
- технічному обслуговуванню - 4.0 тис. ум. од.;
- навчання персоналу -8.0 тис. ум од.;

1. Розрахунок середньорічної вартості майна (тис. ум.од.)

Вартість майна на початок року
Сума амортизаційних відрахувань
Вартість майна на кінець року
Середньорічна вартість майна
1-й рік
320.0
32.0
288.0
304.0
2-й рік
288,0
32.0
256.0
272.0
3-й рік
256.0
32.0
224.0
240.0
4 й рік
224.0
32.0
192.0
208.0
5-й рік
192.0
32.0
160.0
176.0
6-й рік
160.0
32.0
128.0
144.0
7-й рік
128.0
32.0
96.0
112.0
8-й рік
96.0
32.0
64.0
80.0
9-й рік
64.0
32.0
32.0
48.0
10-й рік
32.0
32.0
0
16.0

2. Розрахунок загальної суми лізингових платежів за 1-й рік

АВ = 320,0 х 10:100=32.0 тис.ум.од.
ПК = 304,0 х 40:100=121.6 тис.ум од.
КВ = 304,0 х 10: 100= 30.4 тис.ум.од.
ДП = (7.2 + 4.0+ 8.0): 10 = 1.92 тис.ум.од.
Вt = 32.0 + 121.6+30.4 + 1.92= 185.92 тис.ум.од.
ПДВ=185.92Х 20:100 =37.184 тис.ум.од.
ЛП = 32.0 +121.6+30.4 +1.92+37.184=223.104 тис.ум.од.

за 2-й рік

АВ = 320,0 х 10:100=32.0 тис.ум.од.
ПК = 272,0 х 40:100=108.8 тис.ум.од.
КВ = 272,0 х 10: 100= 27.2 тис.ум.од.
ДП = (7.2 + 4.0+ 8.0) : 10 = 1.92 тис.ум.од.
Вt = 32.0 + 108,8 + 27.2 + 1.92 = 169.92 тис.ум.од.
ПДВ =169.92 х 20 : 100 = 33.984 тис.ум.од.
ЛП = 32.0+108.8+27.2 +1.92 +33.984=203.904 тис.ум.од.
В такій же послідовності виконані розрахунки за 3-10-й роки. Результати розрахунків наведені в таблиці 2.

2. Розрахунок загальної суми лізингових платежів (тис.ум.од.)

Роки
АВ
ПК
КВ
ДП
Вt
ПДВ
ЛП
1
32.0
121.6
30.4
1.92
185,92
37.184
223.104
2
32.0
108.8
27.2
1,92
169,92
33.984
203.904
3
32.0
96.0
24.0
1.92
159.9.
30.784
184.704
4
32.0
83.2
20.8
1.92
137.92
27.584
165.504
5
32.0
70.4
17.6
1.92
121.92
24.384
146.304
6
32.0
57.6
14.4
1.92
105.92
21.184
127.104
7
32.0
44.8
11.2
1.92
89.92
17.984
107.104
8
32.0
32.0
8.0
1.92
73.92
14.784
88.704
9
32.0
19.2
4,8
1.92
57.92
11 584
69504
10
32.0
6.4
1.6
1.92
41.92
8.384
50.304
Всього
320.0
640.0
160.0
19.2
1139.2
22784
1367.04
в %
23.4
46.8
11.71
1.4
-
16.67
100.0

 

Таким чином, розмір річних лізингових внесків становить:
1367,04 : 10 = 136,704 тис. ум од.

3. Графік виплати лізингових внесків

Дата
Сума, тис. ум. од.
01.09.98р.
136,704
01.09.99р.
136,704
01.09.2000р.
136,704
01.09.2001р.
136,704
01.09.2002р.
136,704
01.09.2003р.
136,704
01.09.2004р.
136,704
01.09.2005р.
136,704
01.09.2006р.
136,704 .
01.09.2007р.
136,704
01.09.2008р
136,704

Приклад 2. Розрахунок лізингових платежів за договором фінансового лізингу з виплатою авансу при укладенні договору і застосування механізму прискореної амортизації.
Умови договору:
- вартість лізингового майна -320 тис. ум. од.;
- строк договору - 5 років;
- норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення -10 % річних;
- застосовується механізм прискореної амортизації з коефіцієнтом 2;
- для придбання лізингового майна лізингодавець отримав у банку кредит на суму 320 тис. ум.од. під 20 % річних;
- комісійна винагорода лізингодавцю -10 річних;
- додаткові послуги лізингодавця, передбачені лізинговим договором, всього -16,0 тис. ум.од.;
- лізингоодержувач при укладанні договору виплачує лізингодавцю аванс на суму 160,0 тис. ум.од.;
- ставка податку на додану вартість - 20 %.
- лізингові внески виплачуються рівними частинами щомісячно 1-го числа кожного місяця.

4. Розрахунок середньорічної вартості майна (тис.ум.од.)

Вартість майна на початок року
Сума амортизаційних відрахувань
Вартість майна на кінець року
Середньорічна вартість майна
1-й рік
320,0
64,0
256,0
288,0
2-й рік
256,0
64,0
192,0
224,0
3-й рік
192,0
64,0
128,0
160,0
4-й рік
128,0
64,0
64,0
96,0
5-й рік
64,0
64,0
0,0
32,0

2. Розрахунок загальної суми лізингових платежів за 1-й рік

АВ = 320,0 х 10:100 х 2=64.0 тис.ум.од.
ПК =288,0 х 20:100=57.6 тис.ум.од.
КВ = 288,0 х 10: 100=28.8 тис.ум.од.
ДП = 16.0 : 5 = 3.2 тис.ум.од.
Вt = 64.0 + 57.6 + 28.8 + 3.2 = 153.6 тис.ум.од.
ПДВ=153.6 х 20 : 100 = 30.72 тис.ум.од.
ЛП = 64.0 +57.6+28.8 +3.2+30.72=184.32 тис.ум.од.

за 2-й рік

АВ = 320,0 х 10:100 х 2=64.0 тис.ум.од.
ПК= 224,0х20:100=44.8 тис.ум.од.
КВ = 224,0 х 10: 100= 22.4 тис.ум.од.
ДП =16.0 : 5 = 3.2 тис.ум.од.
Вt = 64.0 + 44,8 + 22.4 +3.2 = 134.4 тис.ум.од,
ПДВ =134.4 х 20:100 = 26.88 тис.ум.од.
ЛП = 64.0+44.8+22.4 +3.2 +26.88=161.28 тис.ум.од.
В такій же послідовності виконані розрахунки за 3-5-й роки. Результати розрахунків наведені в таблиці 5.

5.Розрахунок загальної суми лізингового платежу (тис.ум.од.)

Роки
АВ
ПК
КВ
ДП
ВІ
ПДВ
ЛП
1
64.0
57.6
28.8
3.2
153.6
30.72
184.32
2
64.0
44.8
22.4
3.2
134.4
26.88
161.28
3
64.0
32.0
16.0
3.2
115.2
23.04
138.24
4
64.0
19.2
9.6
3.2
96.0
19.2
115.2
5
64.0
6.4
3.2
3.2
76.8
15.36
92.16
Всього
320.0
160.0
80.0
16.0
576.0
115.2
691.2
в %
46.3
23.1
11.6
2.3
-
16.7
100.0

Загальний розмір лізингового платежу ЛП=691.2 тис.ум.од. Загальний розмір лізингового платежу за мінусом авансу :

ЛП = 691,2 -160 = 531,2 тис.ум.од.;

Графік виплати лізингових внесків (за мінусом авансу) наведений в таблиці 6.

6. Графік виплати лізингових платежів

Дата
Сума, тис. ум. од.
01.09.98р.
106,24
01.09.99р.
106,24
01.09.2000р.
106.24
01.09.2001р.
106,24
01.09.2002р.
106,24
Всього
531,2

Приклад 3. Розрахунок лізингових платежів за договором фінансового лізингу, який передбачає надання лізингоодержувачу права викупу майна, за залишковою вартістю після закінчення строку дії договору.

7. Розрахунок середньорічної вартості майна (тис.ум.од.)

Вартість майна на початок року
Сума амортизаційних відрахувань
Вартість майна на кінець року
Середньорічна вартість майна
1 -й рік
320.0
32.0
288.0
304.0
2-й рік
288.0
32.0
256.0
272.0
3-й рік
256.0
32.0
224.0
240.0
4 й рік
224.0
32.0
192.0
208.0
5-й рік
192.0
32.0
160.0
176.0
6-й рік
160.0
32.0
128.0
1440

Умови договору:
- вартість лізингового майна -320 тис. ум. од.;
- строк договору - 6 років;
- норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення - 10%;
- процентна ставка по кредиту, який використаний лізингодавцем на придбання майна - 20% річних;
- процент комісійної винагороди -12% річних;
- додаткові послуги лізингодавця, всього - 8,4 тис. ум.од.;
- ставка податку на додану вартість - 20 %;
- лізингоодержувач має право викупити майно по закінченню строку дії договору по залишковій вартості.
Лізингові внески виплачуються щорічно рівними частинами починаючи з 1-го року.

Залишкова вартість майна (3В) розраховується слідуючим чином: ЗВ= БВ - АВ = 320 - (6 х 32.0) = 128.0 тис.ум.од.

2. Розрахунок загального розміру лізингових платежів
за 1-й рік

АВ= 320,0 х 10:100 =32.0 тис.ум.од.
ПК = 304,0 х 20:100 = 60.8 тис.ум.од.
КВ =304,0 х 12: 100=36.48 тис.ум.од.
ДП = 8.4 : 6 = 1.4 тис.ум.од.
Вt = 32.0 + 608 + 36.48 + 1.4 = 130.68 тис.ум.од.
ПДВ = 130.68 х 20: 100 = 26.136 тис.ум.од.
ЛП = 32.0 + 60.8+36.48 +1.4+26.136 =156.816 тис.ум.од.

за 2-й рік

АВ = 320,0 х 10:100 х 2=32.0 тис.ум.од.
ПК = 272,0 х 20:100=54.4 тис.ум.од.
КВ = 272,0 х 12: 100= 32.64 тис.ум.од.
ДП =8.4 : 6 = 1.4 тис.ум.од.
Вt = 32. 0 + 54.4 + 32.64 +1.4 =120.44 тис.ум.од.
ПДВ =120.44 х 20 : 100 = 24.088 тис.ум.од.
ЛП = 32.0+54.4+32.64 +1.4 +20.088=144.528 тис.ум.од.
В такій же послідовності виконані розрахунки за 3-6-й роки. Результати розрахунків наведені в табл.8.

8. Розрахунок загального розміру лізингового платежу (тис.ум.од.)

Роки
АВ
ПК
КВ
ДП
ВІ
ПДВ
ЛП
1
32.0
60.8
36.48
1.4
130.68
26.136
156.816
2
32.0
54.4
32.64
1.4
120.44
24.088
144.528
3
32.0
48.0
28.8
1.4
110.2
22.04
132.24
4
32.0
41.6
24.96
1.4
99.96
39.984
139.944
5
32.0
35.2
21.12
1.4
89.72
17.944
107.664
6
32.0
28.8
17.28
1.4
79.48
15.896
95.376
Всього
192.0
268.8
161.28
8.4
630.48
146.088
776.568
в %
24.7
34.6
20.8
1.1
-
18.8
100.0

Загальна сума лізингових платежів становить 776.568 тис.ум.од. Розмір річних лізингових внесків становить:
776.568 : 6 = 129,428 тис.ум.од.;

9. Графік виплати лізингових внесків

Дата
Сума внесків, тис. ум. од.
01.09.98р.
129,428
129,428
129,428
129,428
129,428
129,428
01.09.99р.
01,09,2000р.
01.09.2001р.
01.09.2002р.
01.09,2003р.

Викуп майна по залишковій вартості на суму 128.0 тис. ум.од. може бути оформлений укладенням договору купівлі-продажу


Свіжі обговорення на агро-форумі: Инфракрасная сушилка (дегидратор) ФлексиХИТ для сушки овощей, фруктов и продуктов Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.