11 серпня 2020р.
про проект | контакти | часті питання | мапа | гостьова книга | English ver.
Аграрний сектор України
 
Рослинництво
Тваринництво та ветеринарія
Технічне забезпечення
Переробка та якість продукції
Економіка
Розвиток сільських територій
Економіка сільських територій
Місцеве самоврядування
Основи бізнесу
Оподаткування
Зовнішньо-економічна діяльність
Агрострахування
Бази даних та статистика
Нормативні витрати та ціни
Статистика
Архів статистики
Правове забезпечення та земельні питання
Корисна інформація
Новини
Статистика
Ціни
Аграрна освіта та наука
Дорадництво
Агровебкаталог
Дошка агро-оголошень
Агро-форум
Економіка - Місцеве самоврядування - Розвиток місцевого самоврядування в Україні - Місце та роль сільських і селищних рад у системі місцевого самоврядування - Рада, як представницький орган сільської, селищної територіальної громади


Місце та роль сільських і селищних рад у системі місцевого самоврядування

Рада, як представницький орган сільської, селищної територіальної громади

Совет, как представительский орган сельской, поселковой территориальной общины

Пряма демократія як форма здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування має виключно важливе значення з точки зору забезпечення пріоритетного становища територіальної громади в системі місцевого самоврядування. Проте на практиці переважна більшість питань місцевого значення, віднесених до сфери компетенції місцевого самоврядування, вирішуються органами місцевого самоврядування, тобто шляхом представницької демократії.

Роль та місце сільської, селищної ради в системі місцевого самоврядування характеризується, по-перше, їх природою як представницьких органів місцевого самоврядування, по-друге, особливостями здійснення місцевого самоврядування в умовах сільської, селищної територіальної громади.

Що стосується першого аспекту то наявність представницького органу, що обирається членами територіальної громади, є необхідною ознакою місцевого самоврядування, а місце представницького органу в системі місцевого самоврядування досить чітко окреслено в Європейській хартії місцевого самоврядування, яка віддає їм пріоритет по відношенню до інших органів місцевого самоврядування: „місцеве самоврядування здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи” (ст. 3).

Це положення Хартії отримало логічний розвиток в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”, який закріплює пріоритетне значення представницьких органів серед інших органів місцевого самоврядування шляхом встановлення їх виключної компетенції (ст. 26). При цьому, до представницьких органів місцевого самоврядування віднесені сільські, селищні, міські ради – саме вони представляють сільські, селищні, міські громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України (схема 1).


Сільські, селищні ради – це найчисельніша група представницьких органів місцевого самоврядування. Так, в Україні за станом на 01.10.2004 року нараховувалося 10279 сільських та 785 селищних рад, які представляють інтереси близько сорока відсотків населення. Умови їх діяльності характеризуються певною специфікою:

 • по-перше, значно нижчим ніж у містах рівнем фінансового забезпечення. Для прикладу, якщо доходи міських бюджетів в розрахунку на душу населення в 2003 році становили 400 – 1200 гривень, то для сільських, селищних бюджетів цей покажчик не перевищував, як правило, 30-50 гривень;

 • по-друге,практично повною відсутністю інфраструктури, що забезпечує надання житлово-комунальних послуг населенню;

 • по-третє,складною демографічною ситуацією – більшу частину населення багатьох сіл та селищ становлять пенсіонери;

 • по-четверте,низьким рівнем кадрового та інформаційного забезпечення.


Схема 1. Сільська, селищна, міська рада
 

Загальний склад сільської, селищної ради визначається відповідною радою самостійно в межах, визначених Законом України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (ст.16). При цьому Закон передбачає, що він має становити в адміністративно-територіальних одиницях з чисельністю виборців:

 • до 3 тисяч– від 16 до 26 депутатів;

 • до 5 тисяч– від 20 до 30 депутатів;

 • до 20 тисяч– від 30 до 36 депутатів.


Депутати сільських, селищних рад обираються громадянами України, які належать до відповідних територіальних громад, за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища (ст. 2 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”), та на основі закріплених в Конституції України (ст. 71) принципів виборчого права – вільних виборів, загального, рівного і прямого виборчого права та таємного голосування.


Строк повноважень сільських, селищних рад – чотири роки. Відповідно до Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст.78) повноваження ради можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або Верховної Ради України у випадках:

 1. якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції та законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність до закону;

 2. якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.


Свою роботу сільська, селищна рада проводить у сесійному порядку.

Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань її постійних комісій.

Перша сесія новообраної сільської, селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через місяць після обрання ради у правомочному складі, її відкриває і веде голова виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського, селищного голови і визнання їх повноважень. Виконавчий орган ради попереднього скликання забезпечує депутатів ради нового скликання довідковими матеріалами про обраних депутатів, пропозиціями щодо порядку денного її проведення, питаннями, які передбачається внести на її розгляд згідно із законодавством.

Наступні сесії ради скликаються сільським, селищним головою.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Сесія сільської, селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як 1/3 депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, селищної ради. У разі невмотивованої відмови сільського, селищного голови або його неспроможності скликати сесію ради, вона скликається секретарем сільської, селищної ради.

Якщо уповноважені посадові особи у двотижневий строк не скликають сесію, вона може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як 1/3 складу ради, або постійною комісією ради.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Це надає можливість депутату своєчасно підготуватись до сесії, порадитись зі своїми виборцями, ознайомитися з відповідними матеріалами тощо.

У процесі підготовки й проведення сесії можна спостерігати типові недоліки. Наприклад, депутати сільських, селищних рад іноді отримують проекти рішень та інші матеріали безпосередньо в день проведення сесії, під час проведення реєстрації депутатів, які прибули на сесію. З метою усунення таких недоліків, депутатам рекомендується ухвалювати на кожній черговій сесії спеціальні рішення про скликання наступної сесії, в яких слід зазначати час і місце проведення сесії, її порядок денний, визначити осіб, які залучаються до підготовки питань порядку денного, а також доповідачів і співдоповідачів по кожному з них.

В державі або на території територіальної громади, можуть виникнути надзвичайні обставини (глибока суспільно-політична криза, епідемії, епізоотії, стихійне лихо тощо). У таких випадках рішення про скликання сесії ради, інша необхідна інформація доводиться до відома депутатів не пізніше як за день до сесії.

Сесію сільської, селищної ради відкриває й веде сільський, селищний голова, а у випадку, коли мала місце його невмотивована відмова або неспроможність скликати сесію, – секретар відповідної ради. У випадку, коли сесія скликається депутатами сільської, селищної ради, які становлять не менш як 1/3 складу ради, або постійною комісією ради (ч. 8 ст. 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»), сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один із депутатів цієї ради.

Сесія сільської, селищної ради є правомочною за умови, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу відповідної ради. На початку кожного засідання ради головуючий проводить поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні, і повідомляє про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, за розпорядженням головуючого, проведення сесії переноситься на інший час.

Не пізніш як на другій сесії новообраної ради затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради. Регламентом ради визначаються всі основні процедурні питання роботи ради, зокрема, порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії. На практиці регламентами сільських, селищних рад найчастіше закріплюється, що засідання ради проводяться з 10 до 18 год., з двома перервами (технічною та обідньою).

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським, селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчими комітетами сільських, селищних рад, загальними зборами громадян.

У відповідності до ст. 144 Конституції та чинного законодавства України сільські, селищні ради в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на даній території. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Виходячи з презумпції законності рішень сільської, селищної ради, Конституція України право визнавати незаконними її рішення надає лише судовим органам. Тобто ніякий інший орган державної влади, крім судового, жодна посадова особа не можуть свавільно скасувати чи визнати рішення сільської, селищної ради незаконним.

В той же час слід мати на увазі, що рішення сільської, селищної ради може бути зупинене сільським, селищним головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень у п’ятиденний строк з моменту його прийняття.

Протоколи сесій сільської, селищноїради, прийняті на ній рішення підписуються сільським, селищним головою ради. У разі його відсутності – відповідно секретарем сільської, селищної ради. У виключних випадках документисесії підписуються депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. На вмотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія актів прийнятих на сесії ради.

Сесії сільської, селищної ради проводяться гласно. Однак у разі необхідності відповідна рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. На жаль, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить конкретних підстав для проведення закритих пленарних засідань, що, певною мірою, є порушенням декларованого принципу гласності місцевого самоврядування.

Таким чином, на сесіях – основній організаційно-правовій формі діяльності рад – реалізуються всі основні функції місцевого самоврядування. Саме на сесіях відповідної ради визначаються напрями діяльності для інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, координується й контролюється їх робота.

Для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету сільська, селищна рада створює постійні комісії. Вони обираються радою з числа депутатів ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний голова, секретар сільської, селищної ради. А мінімальний склад постійної комісії має бути не менше п’яти депутатів відповідної ради.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються відповідною радою (в регламенті ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою).

Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу сільська, селищна рада приймає відповідне рішення (приклад рішення наводиться нижче).

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом сільської, селищної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою. У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Члени постійних комісій сільської, селищної ради обираються на її пленарному засіданні за списком усіх комісій без обговорення шляхом відкритого голосування. Доцільно в ці списки включати як новообраних депутатів, так і депутатів, що мають досвід роботи в сільській, селищній раді минулого скликання, що дозволить забезпечити наступність у роботі комісій.

При формуванні постійних комісій також доцільно враховувати: особисте бажання депутата сільської, селищної ради, його спроможність виконувати покладені на комісію функції, практичний досвід роботи, професію, спеціальність, освіту тощо.


Депутати сільських, селищних рад працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Усі члени комісії користуються рівними правами, а розподіляти обов'язки між ними доцільно з врахуванням активного, свідомого ставлення депутатів до виконання функцій комісії, до основних з яких відносяться:

 1. номінаційна функція, що полягає у попередньому розгляді кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською, селищною радою, підготовці висновків з цих питань;

 2. контрольна функція, яка виявляється у тому, що постійна комісія за дорученням ради, сільського, селищного голови, секретаря сільської, селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних сільській, селищній раді та її виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки вони подають рекомендації на розгляд керівників підконтрольних органів, а в необхідних випадках – на розгляд сільської, селищної ради або її виконавчого комітету. Крім того, постійні комісії ради здійснюють контроль за виконанням рішень сільської, селищної ради, її виконавчого комітету.

 3. функція вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради. Так, постійні комісії за дорученням сільської, селищної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного й культурного розвитку території, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та перспективи розвитку відповідних галузей господарського й соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, готують на сесії ради доповіді і співдоповіді.


Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи. За розпорядженням сільського, селищного голови кожній постійній комісії для проведення засідань надається приміщення, створюються необхідні умови для її діяльності.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає й веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Основною організаційною формою діяльності постійних комісій сільських, селищних рад є засідання, які скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як 1/2 від загального складу комісії. Засідання комісії проводяться, як правило, відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання. Засідання постійних комісій протоколюються, а протоколи підписуються головою й секретарем комісії.

За результатами вивчення й розгляду питань постійні комісії готують висновки й рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї у письмовій формі головуючого на засіданні ради. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються протягом усього строку діяльності сільської, селищної ради відповідного скликання, а після обрання ради нового скликання - передаються до архіву. Діловодство комісії забезпечує її голова та секретар.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень сільської, селищної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря сільської, селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки й рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Сільська, селищна рада може утворити тимчасові контрольні комісії ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. Повноваження тимчасової контрольної комісії сільської, селищної ради припиняються з моменту прийняття відповідною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.


Основними завданнями тимчасової контрольної комісії сільської, селищної ради є:

 • встановлення порушень чинного законодавства України, допущених органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, суб'єктами господарювання, що підконтрольні відповідній раді та перебувають у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і їх усунення ;

 • контроль та перевірка стану виконання прийнятих сільською, селищною радою рішень відповідними органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами й організаціями.

Контрольна діяльність тимчасових контрольних комісій сільських, селищних рад залежно від її цілей і спрямованості може охоплювати:

 • контроль усіх сторін діяльності відповідного об’єкта;

 • контроль окремих сторін діяльності відповідного об’єкта;

 • контроль за здійсненням певних функцій чи виконанням окремого рішення відповідним об’єктом;

 • контроль за виконанням певного рішення на окремій стадії його здійснення;

 • перевірка використання за призначенням позабюджетних цільових коштів тощо.


Тимчасова контрольна комісія сільської, селищної ради при здійсненні контролю, визначеного радою питання, вправі залучати для участі в її роботі спеціалістів із цього питання, експертів та інших необхідних комісії осіб.

Засідання тимчасових контрольних комісій сільської, селищної ради проводяться, як правило, закриті. Члени комісії та залучені для участі в її роботі інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії. Як правило, за дорученням сільського, селищного голови, – секретар відповідної ради координує діяльність тимчасових комісій, сприяє виконанню їх рекомендацій.

Тимчасова контрольна комісія сільської, селищної ради у визначений радою строк подає письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції на розгляд ради.


Юридичним наслідком розгляду звіту тимчасової контрольної комісії на сесії ради може бути:

 • відміна сільською, селищною радою актів підконтрольних об’єктів управління, що суперечать чинному законодавству України, або їх призупинення;

 • прийняття рішень щодо усунення виявлених недоліків і порушень чинного законодавства керівниками виконавчих органів ради, органів самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій діяльність яких перевірялась, а також внесення подання органам, яким вони підпорядковані.

Сільська, селищна рада за підсумками роботи відповідної тимчасової контрольної комісії приймає остаточне рішення або доручає їй продовжити діяльність і визначає для цього новий термін.

Робота тимчасової контрольної комісії без відповідного рішення сільської, селищної ради може припинятися лише у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.


Свіжі обговорення на агро-форумі: Вопрос по рекультивации Решил заняться рисом. Какая техника нужна? Чем лучше отмывать свинарник? АВД для сельского хозяйства Методы борьбы с кротами
©agroua.net 2002-2015. Усі права захищені.
Без посилання на сайт "Аграрний сектор України" (agroua.net) перепублікація матеріалів заборонена.